Oznámenie - Program rozvoja obce Beša pre obdobie 2015 - 2024

   163/2016

 

   Obec Beša, Beša č. 306, 935 36 Beša, okr.: Levice, , IČO: 306789, mobil: 0905 205238, tel.:036 6331541, e-mail: obecbesa@stonline.sk


   O Z N Á M E N I E        

 

     Obstarávateľ – Obec Beša v zast. Miroslavom Černákom, starosta obce, doručil dňa 26.04.2016 Okresnému úradu Levice, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní     strategického dokumentu:                            


     Program rozvoja obce Beša pre obdobie 2015-2024                                                                                                                              

      Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR www.enviroportal.sk v časti EIA/SEA.

 

       Obec Beša v súlade s § 6 ods.5 zákona týmto informuje verejnosť o oznámení o vypracovaní strategického dokumentu: „Program rozvoja obce Beša pre obdobie 2015-2024“. Verejnosť do predmetného oznámenia môže nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie z uvedenej internetovej stránky. Do oznámenia je možné nahliadnuť aj na Obecnom úrade v Beši.

        Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente: „Program rozvoja obce Beša pre obdobie 2015-2024“ doručiť na Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dopravná č.14, 934 03 Levice, na e-mailovú adresu Lucia.Gobo@minv.sk, konzultácie je možné vykonať na Okresnom úrade Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie (tel.: 036/6355916)  do 15 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.


 

                                                                                                                       Miroslav Černák

                                                                                                                         starosta obce                                                                                          Vyvesené: 10.5.2016 

 Zvesené: .......................................

                

 

 

 

Zverejnené na stránke www.besa.sk a na úradnej tabuli v Beši v dňoch: 10.5.2016 – 24.5.2016