Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Beša

OBEC BEŠA


zastúpená Miroslavom Černákom, starostom obce,

 

vyhlasuje

 

voľbu hlavného kontrolóra obce Beša

 

v súlade s ustanovením § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Stanovuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Beša na kratší pracovný čas s 10 % úväzkom

 

Podmienky, ktoré musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra spĺňať:

 

1. Kvalifikačný predpoklad na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Beša:

 

-ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

 

2. Ďalšie predpoklady

 

- bezúhonnosť

- prax v ekonomickej a kontrolnej činnosti vo verejnej správe minimálne 3 roky

- znalosť právnych predpisov upravujúcich činnosť  územnej samosprávy

 

3. Náležitosti písomnej prihlášky:

 

- prihláška kandidáta na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Beša

- titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, kontaktné údaje,

- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením pracovnej pozície,

- úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

- kópie dokladov o absolvovaní prípadného ďalšieho vzdelávania,

- doklad o bezúhonnosti, t. j. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z.          

  o ochrane osobných údajov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Beša

         

4. Termín doručenia písomných prihlášok: do 23.9.2016 do 12:00 hod.

 

5. Miesto a spôsob doručenia písomných prihlášok:

 

   Kandidát/kandidátka na funkciu hlavného kontrolóra obce Beša musí písomnú prihlášku spolu  s požadovanými dokladmi do stanoveného termínu doručiť na Obecný úrad v Beši

 

- Pri osobnom doručovaní do podateľne Obecného úradu Beša, Beša 306, 935 36, Beša

- Pri doručovaní poštou na adresu Obecný úrad Beša, Beša 306, 935 36, Beša

Zalepenú obálku je potrebné označiť: "Voľba hlavného kontrolóra obce Beša –„neotvárať",

 

6. Posúdenie podaných písomných prihlášok zabezpečí Komisia Obecného zastupiteľstva v Beši na otváranie obálok a vyhodnotenie písomných prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce Beša, zložená z poslancov Obecného zastupiteľstva v Beši, ktorá najneskôr do 30.9.2016 vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých uchádzačov a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce Beša.

 7. Uchádzač, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, náležitosti písomnej prihlášky a včas podá písomnú prihlášku bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra obce Beša v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Úspešným uchádzačom bude Obecným úradom Beša zaslaná pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra obce Beša. 

8. Určuje dĺžku prezentácie jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra pred hlasovaním o voľbe hlavného kontrolóra v trvaní 5 minút. Jednotliví kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli doručené prihlášky.

 9. V súlade s ustanovením § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získa najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom;

 

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, primátora, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je mesto alebo iného zamestnanca mesta.

 

Hlavný kontrolór nesmie počas svojho funkčného obdobia podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

 

 

V Beši , dňa 15.08.2016

 

                                                                                                         Miroslav Černák  v. r   

                                                                                                                 starosta obce