Pozvánka

Pozemkové spoločenstvo – lesná spoločnosť Beša
 Vás pozýva
 na členskú schôdzu dňa 7. 1. 2017 o 16:00 hod. v Kultúrnom dome

 Program:
 1. Otvorenie, overenie uznášania schopnosti
 2. Voľba členov do výboru po zosnulom p. Micháčovi
 3. Hospodárenie spoločenstva v roku 2016
 4. Príprava plánu aktivít na rok 2017
 5. Diskusia
 6. Záver, ukončenie schôdze 

 Beša, 2. 12. 2016                           Samuel Potančok, podpredseda výboru

 Poznámka: Schôdza je uznášania schopná len pri prítomnosti nadpolovičnej väčšiny podielnikov, v prípade zastupovania Vás žiadame o doloženie plnej moci vystavenej na niektorého podielnika.