Pozvánka

Pozemkové spoločenstvo – lesná spoločnosť Beša

Vás pozýva

na opakovanú členskú schôdzu dňa 11. 2. 2017 o 16:00 hod. v Kultúrnom dome

 

Program:

1. Otvorenie, overenie uznášania schopnosti

2. Voľba členov do výboru po zosnulom p. Micháčovi a  p. Baťalíkovej

3. Diskusia

4. Záver, ukončenie schôdze

 

Beša, 7. 1. 2017                                             Samuel Potančok, podpredseda výboru