Upozornenie na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti

Obecný úrad v Beši upozorňuje občanov, ktorým nastali v priebehu roka 2016 zmeny vo vlastníctve  nehnuteľností - pozemkov a stavieb  nachádzajúcich sa v katastri obce Beša, napríklad:

- nehnuteľnosť alebo časť nehnuteľnosti predali, darovali,
-
nehnuteľnosť alebo časť nehnuteľnosti  kúpili, zdedili,
- pozemok- záhrada bola  stavebným povolením   preklasifikovaná  na stavebný pozemok,

- stavba bola skolaudovaná

- postavili garáž alebo inú drobnú stavbu

sú povinní  podať  správcovi dane priznanie k dani z nehnuteľností . Pre vyrubenie dane na rok 2017  je rozhodujúci stav k 1.1.2017, pričom daňovník je povinný podať daňové priznanie do 31.1.2017  správcovi dane. Správu miestnych daní vykonáva obec Beša prostredníctvom Obecného úradu v Beši.

Občania, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP alebo ZŤP/S, o daňovú úľavu musia písomne požiadať a priložiť fotokópiu preukazu ZŤP a ZŤP/S najneskôr do termínu 31.1.2017.