Ochrana lesov pred požiarmi

        Každý rok vzniká spolu s jarným obdobím, obdobie zvýšeného rizika vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Zvýšený výskyt požiarov v prírodnom prostredí v jarnom období je spôsobený činnosťou občanov a to najmä pri spaľovaní suchej trávy, lístia a konárov orezaných stromov a kríkov a na jeseň popadané lístie alebo drevo zo stromov, ktoré často spaľujú neraz aj spolu s ostatným komunálnym odpadom.  Nemalý počet požiarov je spôsobených neopatrnosťou pri zakladaní ohňov priamo v lese alebo v jeho tesnej blízkosti. Najväčšie nebezpečenstvo hrozí pri plošnom vypaľovaní suchých porastov. Aj keď vypaľovanie suchej trávy a iných porastov je zákonom zakázané, každoročne sú zaznamenané požiare lesných porastov spôsobené touto činnosťou.

Tiesňové telefónne číslo Integrovaného záchranného systému č. 112, 150

     V štatistike požiarovosti v SR  v roku 2016 bolo evidovaných   136 lesných požiarov so spôsobenou škodou 96 665 € a 1 017  prípadov vypaľovania trávy a suchých porastov,  s priamou škodou 65 365 €.

Z uvedených dôvodov Hasičský a záchranný zbor apeluje na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzaniu požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali zákaz :

·       vypaľovania suchej trávy, porastov kríkov stromov a spaľovania odpadov,

·       fajčenia a používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

·       zakladania ohňa v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch, v lesoch a v ich blízkosti, alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

    V prípade zistenie porušenia ustanovení § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov fyzickou osobou upozorňujeme, že Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, môže fyzickej osobe uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 100 € a v priestupkovom konaní až do výšky 331 €.

     Na zakladenie ohňov v prírode je potrebné využívať priestory na to určené napríklad vybudované ohniská, v žiadnom prípade nezakladať oheň priamo v lese.
     Veríme, že svojím zodpovedným konaním aj vy prispejete k zamedzeniu vzniku požiarov a tým aj k zníženiu škôd na lesných a poľných porastoch.

Za porozumenie ďakujú príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Leviciach.