Pozvánka Pozemkového spoločenstva - Lesnej spoločnosti v Beši

Pozemkové spoločenstvo - lesná spoločnosť Beša Vás pozýva na stretnutie členskej schôdze dňa 21. apríla 2018 o 16:00 hod. v Kultúrnom dome 

Program:

1. Otvorenie, overenie uznášania schopnosti

2. Príprava voľby - člen revíznej komisie, po zosnulom p. Hroncovi

3. Hospodárenie spoločenstva v roku 2017 - p. Korpášová

4. Prehľad realizovaných aktivít v roku 2017- správa predsedu spoločenstva, revíznej komisie

5. Návrh interných smerníc o výške členského (za podiel) na rok 2018, internej smernice  o vymáhaní  nedoplatkov za roky 2016 - 2017, internej smernice o výrube v roku 2019

6. Príprava plánu aktivít na rok 2018

7. Diskusia

8. Záver, ukončenie schôdze

 

Levice, 11. marca 2018                      PaedDr. Peter Varga, predseda výboru