Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej školy v Beši

Obec Beša    v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona  NR SR  č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej školy v Beši.

 


Súbory na stiahnutie