POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obce Beša

Starosta obce B e š a

V Beši, dňa  10.9.2018

P O Z V Á N K A
na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Beša
      Na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  
z v o l á v a m
riadne zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Beša, ktoré sa bude konať
dňa 13.09.2018    začiatkom o 19.00 hod.
v Kultúrnom dome.


Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia vlastných uznesení
3. Interpelácia poslancov
4. Plnenie rozpočtu obce k 30.6.2018
5. Správy o činnosti hlavného kontrolóra - čiastkové správy za rok 2018
6. Organizačné záležitosti
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
                                                                                            
Miroslav Černák
starosta obce