Upozornenie na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti

Obecný úrad v Beši upozorňuje občanov, u ktorých v priebehu r. 2018 nastali zmeny vo vlastníctve  nehnuteľností ( pozemkov a stavieb)  nachádzajúcich sa v katastri obce Beša, napríklad:

- nehnuteľnosť alebo časť nehnuteľnosti predali, darovali,
- nehnuteľnosť alebo časť nehnuteľnosti  kúpili, 
- pozemok- záhrada bola  stavebným povolením   preklasifikovaná  na stavebný pozemok,
- stavba bola skolaudovaná,
- postavili drobnú stavbu (napr. garáž),

že sú povinní  podať  správcovi dane priznanie k dani z nehnuteľností. Pre vyrubenie dane na rok 2019  je rozhodujúci stav k 1.1.2019, pričom daňovník je povinný podať daňové priznanie do 31.1.2019  správcovi dane - Obecného úradu v Beši.

Daňovníci, ktorí sa v roku 2018  stali držiteľmi preukazu ZŤP alebo ZŤP/S, o daňovú úľavu musia písomne požiadať a priložiť fotokópiu preukazu ZŤP a ZŤP/S najneskôr do termínu 31.1.2019.


Súbory na stiahnutie