Zápis detí do Materskej školy v Beši

ZÁPIS  DETÍ  DO  MATERSKEJ  ŠKOLY, BEŠA 88

 

 

,, ZVEDAVÉ SLNIEČKA „

 

sa realizuje v zmysle zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky č. 306/2008 §3 Ministerstva školstva SR o materskej škole v znení neskorších predpisov.

 

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019 / 2020

 

TERMÍN ZÁPISU:   16.05.2019     

v čase od 13,00 – 15,00 hod.

 

ZÁKONNÍ  ZÁSTUPCOVIA  DIEŤAŤA  OBDRŽIA  U  RIADITEĽKY  MATERSKEJ ŠKOLY  ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA   NA  PREDPRIMÁRNE  VZDELÁVANIE.

 

Žiadosť je potrebné vyzdvihnúť v termíne od 24.04. – 30.04.2019 v MŠ Beša

 

ŽIADOSŤ SPOLU S  POTVRDENÍM O  ZDRAVOTNOM STAVE  DIEŤAŤA OD VŠEOBECNÉHO  LEKÁRA  PRE  DETI  A DORAST JE POTREBNÉ PRINIESŤ SPÄŤ DO MŠ V DEŇ ZÁPISU  16.mája 2019

 

 

O  PRIJATÍ – NEPRIJATÍ  DIEŤAŤA DO MŠ - NA PREDPRIMÁRNE  VZDELÁVANIE  ROZHODNE  RIADITEĽKA  ŠKOLY AŽ PO  UKONČENÍ  ZÁPISU NA ZÁKLADE VOPRED URČENÝCH KRITÉRIÍ:

 

AK JE PRIHLÁSENÝCH  VIAC  DETÍ, AKO JE MOŽNÉ PRIJAŤ / podľa § 28 ods.10 zákona 245/2008 Z.z. /,

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

- ktoré dovŕšilo piaty rok veku,

- s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

- s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

- dieťa, ktoré do 31.8..2019 dovŕšilo 3 roky

 

O prijatí dieťaťa nerozhoduje dátum zaevidovania žiadosti, ale postupnosť podľa uvedených bodov.

 

ROZHODNUTIE  O  OPŠD  VYDÁ  ZÁKONNÉMU ZÁSTUPCOVI  DIEŤAŤA RIADITEĽ ZŠ V  KTOREJ SA DIEŤA  ZAPÍSALO  DO 1. ročníka ZŠ A  ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA HO PREDLOŽÍ  DO  30.4.2019  RIADITEĽKE  MŠ.

 

PÍSOMNÉ  ROZHODNUTIE  O PRIJATÍ -NEPRIJATÍ DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE OBDRŽÍ  ZÁKONNÝ  ZÁSTUPCA DIEŤAŤA  DO -   JÚN 2019

 

CELODENNÉMU POBYTU DIEŤAŤA V  MŠ  PREDCHÁDZA  ADAPTAČNÝ  POBYT, KTORÝ SA USKUTOČNÍ  PO  DOHODE  S  RIADITEĽKOU MŠ / SPRAVIDLA  V SEPTEMBRI /.

 

CHARAKTERISTIKA   MATERSKEJ  ŠKOLY

 

MATERSKÁ  ŠKOLA JE 1 TRIEDNA. POSKYTUJE CELODENNÚ VÝCHOVNÚ  A  VZDELÁVACIU  STAROSTLIVOSŤ  DEŤOM  VO  VEKU OD  3 DO  6 ROKOV A  DEŤOM S  ODLOŽENOU  POVINNOU ŠKOLSKOU  DOCHÁDZKOU.

 

PO  DOHODE S  RIADITEĽKOU    JE MOŽNÉ POSKYTNÚŤ  AJ  POLDENNÝ  POBYT.

 

V  TRIEDE SA O  DETI STARAJÚ  STRIEDAVO  2  UČITEĽKY.

 

PREVÁDZKA     JE  od 7,20 hod. – do 16,45 hod.

 

STRAVOVANIE: v MŠ sa podáva strava 3 x denne : desiata, obed, olovrant.

Stravná jednotka na deň je 1,20 €. Stravné sa uhrádza mesiac vopred.

INÉ POPLATKY: mesačný poplatok vo výške  10 € na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením MŠ / podľa platnej legislatívy/. Predškoláci, t.j. 5 – 6 ročné deti, ktoré k nasledujúcemu školskému roku nastúpia do ZŠ uvedený poplatok neplatia.

 

 

OSTATNÉ  INFORMÁCIE BUDÚ  ZÁKONNÝM  ZÁSTUPCOM  PRIJATÝCH DETÍ  POSKYTNUTÉ  PRED NÁSTUPOM DO MŠ

 

VŠETCI  SA TEŠÍME NA VAŠE  DETI  A  SPOLUPRÁCU   S  VAMI !

 

 

                                     Iveta Fabianová, riaditeľka MŠ