Výberové konanie MŠ

  OBEC BEŠA

 

zastúpená starostom obce, v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe        v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona  NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  vyhlasuje

          výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

                              Materskej školy, Beša 88

Súbory na stiahnutie