Ochrana úrody pred požiarmi

Blíži sa obdobie leta kedy sa myšlienky človeka prirodzene uberajú viac k oddychovým aktivitám prázdnin alebo dovolenky, ako myšlienkam na prácu. Nie všetci však môžu myslieť na zaslúžený oddych v tomto období. Jednou z hlavných skupín ľudí sú jednoznačne poľnohospodári, ktorí zabezpečujú žatvu, zber úrody a následne jej uskladnenie. Letné obdobie je obdobie, kedy sa v najväčšej miere zhodnocuje práca pestovateľov poľnohospodárskych plodín a rozhoduje sa o úspešnosti vynaloženej práce. Jedným z negatívnych faktorov, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje výsledky práce poľnohospodárov je aj vznik požiarov, či už pri dozrievaní úrody, zbere úrody a pozberových prácach, alebo aj pri uskladňovaní úrody. Najčastejšími príčinami týchto požiarov je protizákonné spaľovanie slamy na riadkoch a plošné vypaľovanie strnísk, resp. suchých porastov.

Z hľadiska počtu požiarov v štatistike požiarovosti každoročne dominujú požiare, ku ktorým dochádza v prírodnom prostredí.

V roku  2018 bolo evidovaných v okrese Levice v období poľnohospodárskych prác             7 požiarov. A to : stoh slamy – 1 požiar, slama na riadkoch – 2 požiare, iné poľnohospodárske plochy a produkty – 2 požiare,  kombajn na poli – 1 požiar,  zvýšené prehriatie  traktora – 1 požiar.

Poľnohospodári dbajte najmä na  zabezpečenie  § 8 vyhlášky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov :

a)  prednostný zber dozretých obilnín najmä pri železničných tratiach, pozemných komunikáciách a skládkach odpadov;

b) odsunutie pokoseného obilia alebo slamy pri železničných tratiach do vzdialenosti najmenej 30 m od krajnej koľaje, medzi koľajami a uloženým obilím alebo slamou 

  okrem plodín s podsevom vytvoriť ochranný pás široký 10 m vo vzdialenosti 20 m od krajnej koľaje pás skypriť a zbaviť ľahko zápalných látok;

c)  zabezpečiť pri kombajnovom zbere obilnín na ploche väčšej ako 10 ha mobilnú  akcieschopnú cisternu s vodou a traktor s pluhom, ktoré  možno okamžite použiť;

d) vybavuje  techniku na zber a stohovanie lapačmi iskier, najmenej jedným prenosným  hasiacim prístrojom vhodného typu a pri stohovaní zabezpečenie na okamžité   

    použitie  zásobu vody najmenej 500 l,            

e) zabezpečenie dostatočným množstvom hasiacich prostriedkov aj priestory na   spracovanie a skladovanie obilnín a objemových krmovín;

f) zabezpečenie zákazu fajčenia

g) udržiavať  výrobné zariadenia a stroje na zber spracovanie obilnín a objemových    krmovín v určenom technickom stave, odstraňovať z nich a z priestorov, kde sú 

    umiestnené, nánosy organického prachu, ak presiahnu hrúbku po ktorej sa môže šíriť   požiar;                                           

Ochrana úrody pred požiarmi sa týka všetkých občanov, ktorí by mali byť v tomto období mimoriadne ostražití a opatrní. 

 Ak to nie je vo vašich silách  uhasiť požiar, okamžite privolajte hasičskú jednotku.

 Integrovaný systém na tel. číslo 112, alebo 150

Len dôsledné dodržiavanie protipožiarnych opatrení, ako aj zvýšená opatrnosť môžu znížiť riziko vzniku požiarov súvisiacich so zberom, spracovaním a uskladnením obilnín a krmovín.