Upovedomie o začatí konania vo veci bažantnice

Upovedomenie o začatí konania  vo veci uznania Samostatnej bažantnice Trávnica a nariadenie vykonania miestnej ohliadky - doručenie verejnou vyhláškou

Súbory na stiahnutie