Výberové konanie

OBEC BEŠA

 

     v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona  NR SR          č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

                                                                                                                                     výberové konanie

                                                                                                                           na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

                                                                                                                    Základnej školy, Beša 88

Súbory na stiahnutie