Upozornenie na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti


Obecný úrad v Beši upozorňuje občanov, u ktorých v priebehu r. 2019 nastali zmeny vo vlastníctve  nehnuteľností (pozemkov a stavieb)  nachádzajúcich sa v katastri obce Beša, napríklad:


-          nehnuteľnosť alebo časť nehnuteľnosti predali, darovali,

-          nehnuteľnosť alebo časť nehnuteľnosti  kúpili, 

-    pozemok- záhrada bola  stavebným povolením   preklasifikovaná  na stavebný pozemok,

-          stavba bola skolaudovaná,

-          postavili drobnú stavbu (napr. garáž),

že sú povinní  podať  správcovi dane priznanie k dani z nehnuteľností.

Pre vyrubenie dane na rok 2020  je rozhodujúci stav k 1.1.2020, pričom daňovník je povinný podať daňové priznanie do 31.1.2020  správcovi dane - Obecného úradu v Beši.

Daňovníci, ktorí sa v roku 2019  stali držiteľmi preukazu ZŤP alebo ZŤP/S, o daňovú úľavu musia písomne požiadať a priložiť fotokópiu preukazu ZŤP a ZŤP/S najneskôr do termínu 31.1.2020.


Bližšie informácie nájdete: http://www.besa.sk/menu/ako-vybavit