Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja - záverečné stanovisko

Obec Beša v zmysle §14 ods. 5/ zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako dotknutá obec, oznamuje občanom obce Beša, že dňa 22. 1. 2020  nám bolo doručené záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja".  

Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie po dobu 15 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Beši počas úradných hodín.

 

Súbory na stiahnutie