Odpočet vodomerov - nahlasovanie stavov

     Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje odberateľom, že vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území SR v súvislosti s ochorením koronavírusu v apríli 2020 v obci Beša

nebudú zamestnanci ZsVS vykonávať odpočty vodomerov.

     Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami a do 20. apríla 2020 nahlásiť odpočtárovi na tel. č. 0911 784 276.

     Zákazníkom, ktorí stav vodomeru nenahlásia, bude vyfakturovaná spotreba k 30.4.2020 vo výške priemerného množstva vody dodanej za predchádzajúce obdobie.