Zápis detí do Materskej školy v Beši

PRERUŠENIE PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

 

 mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.

ZÁPIS DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Beša  pre školský rok 2020/2021

Obec Beša oznamuje, že na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 26. marca 2020 sa menia podmienky a dátum podávania  žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie nasledovne:

Podávanie žiadostí do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Beša sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí a ich zákonných zástupcov, a to elektronickou poštou, prípadne listinnou formou prostredníctvom pošty.

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak zákonní zástupcovia dieťaťa do ŠVVP dodatočne nepredložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Termíny podania žiadosti:

V čase od 30. 04. 2020 do 31. 05. 2020 elektronickou formou: e-mailová adresa  materskej  školy ms.besa@gmail.com  alebo poštou na adresu Materská škola, Beša 88, 935 36 Beša

Formulár žiadosti:

Tvorí prílohu tohto oznamu alebo si zákonní zástupcovia môžu tlačivo vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Beši od 20.04.2020 a využijú možnosť doručenia žiadosti poštou.

Ďalší postup k prijatiu dieťaťa do materskej školy:

Nakoľko sa zápis uskutoční bez prítomnosti dieťaťa a ich zákonných zástupcov a k žiadosti neprikladajú lekárske potvrdenia, zákonní zástupcovia sa dostavia na overenie údajov, ktoré poskytli elektronicky, resp. poštou, do dvoch týždňov od skončenia prerušenia vyučovania (rodič, resp. zákonný zástupca dieťaťa sa dostaví s občianskym preukazom a rodným listom dieťaťa do materskej školy, kde sa porovnajú a skontrolujú údaje uvedené v žiadosti s predloženými dokladmi a žiadosť sa následne vytlačí a rodič ju podpíše). Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Súbory na stiahnutie