Zámer prenájmu nehnuteľného majetku

 Obec Beša v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v    

     znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného

     majetku Obce Beša spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Súbory na stiahnutie