Podávanie priznaní k dani z nehnuteľnosti - oznam

Vážení daňovníci!


Termín podávania daňových priznaní k dani z nehnuteľnosti za rok 2021 zo zákona  č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za KO a DSO v z. n. p. je do 1. februára 2021 (vrátane).

Tento termín v súvislosti so zákazom vychádzania platným do 24. januára 2021 k dnešnému dňu (15.1.2021) vládou SR posunutý na neskôr nebol.

Obecný úrad Beša, ako správca miestnych daní preto prosí daňovníkov o dodržiavanie uznesenia vlády SR o zákaze vychádzania a nenavštevovanie obecného úradu osobne za účelom podania daňového priznania.

Daňové priznanie podávajú osoby, u ktorých v priebehu r. 2020 nastali zmeny vo vlastníctve  nehnuteľností (pozemkov a stavieb)  nachádzajúcich sa v katastri obce Beša, napríklad:

- nehnuteľnosť alebo čast nehnuteľnosti predali, darovali,

- nehnuteľnosť alebo časť nehnuteľnosti kúpili,

- pozemok - záhrada bola stavebným povolením preklasifikovaná na stavebný pozemok,

- stavba bola skolaudovaná,

- postavili drobnú stavbu ( napr. garáž).


Pre vyrubenie dane na rok 2021  je rozhodujúci stav k 1.1.2021.

Daňové priznanie nepodáva daňovník, ktorý k 1.1.2021  nemal žiadnu zmenu.

 

Daňové priznanie prosíme podávajte nasledovne:

- elektronicky - ak máte zriadenú elektronickú schránku, môžete zaslať cez portal www.slovensko.sk

- poštou  na adresu Obecný úrad Beša, č.s. 306, 935 36  Beša
- vhoďte ho do poštovej schránky pri vchodových dverách na obecnom úrade

Nezasielajte priznanie e-mailovou poštou z dôvodu ochrany osobných údajov a nenavštevujte obecný úrad osobne do ukončenia vyhláseného lockdown-u.

 

V prílohe oznamu sú tlačivá „priznanie...“ a „poučenie...“.

V priznaní vypíšte prvú stranu (osobné údaje daňovníka).

Na poslednej strane je zároveň potrebné vypísať dátum a daňové priznanie podpísať.
Daňovník, ktorý vie vypísať prílohy (pozemok, stavba) daňového priznania, tak urobí.

Daňovník, ktorý tieto prílohy vypísať nevie, priloží k daňovému priznaniu doklad o zmene (napr.  zmluvu). V tomto prípade je uvedenie telefónneho čísla alebo emailovej adresy na 1. strane priznania povinné.

Pre bližšie informácie môžete kontaktovať obecný úrad  na e-mailovej adrese obecbesa@besa.sk , zoldova@besa-lv.dcom.sk alebo telefonicky na t.č. 036/6331541.

Za porozumenie a ohľaduplnosť vopred všetkým ďakujeme!

 

Súbory na stiahnutie