Výsledky III. kola skríningového testovania na Covid-19 v obci Beša zo dňa 6. 2. 2021

Výsledky III. kola skríningového testovania na Covid-19 v obci Beša zo dňa 6. 2. 2021:


Celkový počet otestovaných osôb 290, z toho 239 s trvalým pobytom v Beši

 Pozitívny výsledok: 2 osôb, obaja s TP v Beši

 Percentuálny pomer pozitívnych: 0,68 %

 Percentuálny pomer pozitívnych výsledkov po odrátaní občanov s trvalým pobytom mimo obce Beša: 0,84 %