POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obce Beša

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Beša

 

 

      Na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

z v o l á v a m

riadne zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Beša, ktoré sa bude konať

dňa 12.3.2021    začiatkom o 18.00 hod.

v Kultúrnom dome.

 

Program:

1.     Otvorenie zasadnutia

2.     Kontrola plnenia vlastných uznesení

3.     Interpelácia poslancov

4.     Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2020

5.     Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu

6.     Žiadosť o súhlas s realizáciou stavby

7.     Organizačné záležitosti

8.     Diskusia

9.     Návrh na uznesenie

10.   Záver