Výsledky IX. kola skríningového testovania na Covid-19 v obci Beša zo dňa 20. 3. 2021

Výsledky IX. kola skríningového testovania na Covid-19 v obci Beša zo dňa 20. 3. 2021:


Celkový počet otestovaných osôb 290, z toho 248 s trvalým pobytom v Beši

 Pozitívny výsledok: 1 osoba s TP v Beši

 Percentuálny pomer pozitívnych: 0,34 %

 Percentuálny pomer pozitívnych výsledkov po odrátaní občanov s trvalým pobytom mimo obce Beša: 0,40 %