VÝZVA NA VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY

VÝZVA NA VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY

             V zákazke vykonávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  Vás žiadame o vypracovanie a zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky:

„Oprava fasád a strechy na objekte Kultúrneho domu  Beša

Opis predmetu zákazky je spracovaný do prílohy č 1.

Súbory na stiahnutie