Rozsah hodnotenia "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021-2027" - informácia

Oznamujeme verejnosti, že stanoviská k Rozsahu hodnotenia „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2027“ je možné predkladať najneskôr do 10 dní od zverejnenia na adresu:

Okresný úrad Nitra

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Štefánikova tr. 69

949 01 Nitra.


Rozsah hodnotenia je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja--verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-nitr

Súbory na stiahnutie