Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Beša č. 2/2021

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Beša č. 2/2021 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beša na kalendárny rok 2022

Súbory na stiahnutie