POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Beša

V Beši, dňa   10. 12 . 2021

                                                                      P O Z V Á N K A

                                        na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Beša   
  
 Na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

                         z v o l á v a m  riadne zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Beša,

               ktoré sa bude konať dňa 14.12.2021  začiatkom o 19.00 hod. na Obecnom úrade v Beši.


                                                                                                                                                            Miroslav Černák
                                                                     starosta obce