POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Beša

Beša 26.9.2022

 

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Beša

 

 

      Na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

                                                 neskorších zmien a doplnkov 

z v o l á v a m

zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Beša, ktoré sa bude konať

dňa 29.9.2022    začiatkom o 19.00 hod.

v Kultúrnom dome.