PHSR NSK do r. 2030 - oznámenie o zverejnení správy o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje verejnosti, že dáva na pripomienkovanie správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“, ktoré sú zverejnené na webovom sídle ministerstva: www.enviroportal.sk.

Uvedený dokument bude zverejnený po dobu 21 dní odo dňa zverejnenia. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie do 21 dní odo dňa, keď boli zverejnené.