Oznámenie o uložení zásielky - Nikoleta Hacajová

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu  občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov SR v znení neskorších zmien a doplnkov oznamujeme, že

Nikoleta Hacajová, trvale bytom Beša

 

má uloženú listovú zásielku na Obecnom úrade Beša, č. 306, tel. č. 036/6331541, ktorú môže prevziať do 12.2.2023.

Odosielateľom zásielky je:

Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.

Cintorínska 5

949 01  Nitra