Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov, ročný výkaz

Úroveň  vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok (2022).

 

Obec Beša v súlade s §4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2022.

Úroveň vytriedeného komunálneho odpadu sa vypočíta nasledovne:

Súčet hmotností vytriedených zložiek komunálneho odpadu sa vydelí hmotnosťou /všetkých/ komunálnych odpadov vznikajúcich v obci za predchádzajúci kalendárny rok.

Vytriedené zložky:    174947,8 kg

Komunálny odpad:   320637,8  kg

Výpočet: /174947,8  : 320637,8/x100=54,56

Percento separácie v obci Beša za rok 2022 činí 54,56 %

 

 

 

 

Beša, dňa 28.2.2023

 

Súbory na stiahnutie