Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

Obec Beša, ako dotknutá obec podľa §14 ods. 5 zákona č.  24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je povinná zverejniť: Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu  "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021-2027" ( v prílohe). Obec Beša zároveň informuje verejnosť, že do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Beši počas stránkových hodín.

 

Súbory na stiahnutie