Pozvánka - Pozemkové spoločenstvo - Lesná spoločnosť Beša

Pozvánka

Zasadnutie zhromaždenia

Pozemkové spoločenstvo - Lesná spoločnosť Beša

Beša 117, 935 36 Beša (okr. Levice)

IČO: 42122147, DIČ: 2022750829

www.pslsbesa.webnode.sk

Vás pozýva na zasadnutie zhromaždenia

(Valná členská schôdza)

dňa 27. mája 2023 o 16:00 hod. v Kultúrnom dome v Beši


Program:

  1. Otvorenie, overenie uznášania schopnosti, voľba zapisovateľa, skrutátorov, overovateľa zápisnice
  2. Správa Výboru PS - LS Beša za rok 2022, hospodárenie spoločenstva, ekonomické záležitosti (schválenie účtovnej závierky)
  3. Správa Dozornej rady PS - LS Beša za rok 2022
  4. Návrh na členské príspevky v roku 2023
  5. Rozpočet pre rok 2023
  6. Príprava plánu aktivít na rok 2023 - plán výrubu drevnej hmoty a ukončenie lesného plánu
  7. Organizačné záležitosti
  8. Diskusia
  9. Záver, návrh na uznesenie, ukončenie schôdze.


V zmysle § 15 ods 2. Vás žiadame o účasť na zasadnutí zhromaždenia. V prípade, že na zasadnutí nebude dostatočná účasť na to, aby sa dosiahlo rozhodnutie, považuje sa toto zasadnutie za prvú čiastkovú schôdzu. Ďalšia čiastková schôdza sa uskutoční 27. mája 2023 o 16:30 hod. v Kultúrnom dome v Beši. Ak nebude uznášania schopná ani druhá čiastková schôdza, ďalšia čiastková schôdza sa uskutoční 27. mája 2023 o 17:00 hod. v Kultúrnom dome v Beši. Na schôdzu je možné splnomocniť osobu na základe splnomocnenia podielnika. Žiadame Vás preto o svoju účasť alebo splnomocnenie. Podielnici, ktorí sa nezúčastnia a nesplnomocnia zástupcu budú mať odklad pri ďalšom výrube dreva.


Beša, 21. apríl 2023 


 PaedDr. Peter Varga, PhD., predseda (varga.peter.besa@gmail.com, +421 908 213 124)

Margita Korpášová, podpredseda (+421 908 859 340)