Výberové konanie

OBEC BEŠA
zastúpená starostom obce v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje
v ý b e r o v é  k o n a n i e  na  obsadenie  funkcie riaditeľa/ľky
Materskej školy, Beša 88

Súbory na stiahnutie