Stanoviská k oznámeniu o strategickom dokumente "Program rozvoja obce Horný Pial 2014-2022"


Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente je možné predkladať najneskôr do 15 dní od jeho zverejnenia podľa § 6 ods. 5 zákona, t.j.  do 26. marca 2016  na adresu:
Okresný úrad Levice
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Dopravná 14
934 03  Levice
e-mail: Lucia.Gobo@minv.sk
Konzultácie k oznámeniu o strategickom dokumente "Program rozvoja obce Horný Pial 2014 - 2022" je možné vykonať počas celého procesu zisťovacieho konania na vyššie uvedenej adrese v pracovných dňoch počas úradných hodín.

 

Súbory na stiahnutie