Informácie pre voliča


I


Dátum a čas konania volieb


Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú


v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.


II


Právo voliť


Právo
voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan
Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý
pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a občan
iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej
republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov
veku.


Právo
voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má aj
občan Slovenskej republiky, ktorý, nemá na území Slovenskej republiky
trvalý pobyt a ani na území iného členského štátu Európskej únie,
najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a v deň konania
volieb sa zdržiava na území Slovenskej republiky.


Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.


Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.


III


Právo byť volený


Za poslanca Európskeho parlamentu môže byť zvolený


Ÿ  občan
Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21
rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,


Ÿ  občan
iného členského štátu Európskej únie, ktorý najneskôr v deň konania
volieb dovŕši 21 rokov veku, nebol zbavený práva byť volený v členskom
štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom, a má na území
Slovenskej republiky trvalý pobyt.


Kandidovať za poslanca Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.


Prekážkou práva byť volený je


Ÿ  výkon trestu odňatia slobody,


Ÿ  právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,


Ÿ  pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.


IV


Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov


Občana
iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej
republiky trvalý pobyt, zapisuje do zoznamu voličov obec, v ktorej má
občan iného členského štátu Európskej únie trvalý pobyt, na základe jeho
žiadosti a vyhlásenia.


Žiadosť spolu s vyhlásením sa musí predložiť najneskôr 40 dní
predo dňom konania volieb (najneskôr 15. apríla 2019), inak právo na
zápis do zoznamu voličov zaniká. Vzor žiadosti a vyhlásenia je uvedený
nižšie.


Volič, ktorý požiada pre voľby do Európskeho parlamentu o zápis do zoznamu voličov
v inom členskom štáte Európskej únie a zároveň požiada o zápis do zoznamu voličov
v Slovenskej republike sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 100 eur.


V


Hlasovací preukaz


Volič, ktorý
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb
nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku,
v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie
hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací
preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní
hlasovacieho preukazu.


Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.


Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu


osobne,


najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr  24. 5. 2019) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.


v listinnej forme tak,


aby
žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15
pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr  03. 05. 2019),


elektronicky (e-mailom) tak,


aby
žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15
pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr  03.
05. 2019). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle
elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo,
zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadostí na úradnej tabuli
obce.


Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi


Ÿ  meno a priezvisko,


Ÿ  rodné
číslo, ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má
trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dátum narodenia, pokiaľ
rodné číslo nemá pridelené,


Ÿ  štátnu príslušnosť,


Ÿ  adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),


Ÿ  korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.


prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom


možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr  24. 05. 2019).


Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi


Ÿ  meno a priezvisko,


Ÿ  rodné
číslo, ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má
trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dátum narodenia, pokiaľ
rodné číslo nemá pridelené,


Ÿ  štátnu príslušnosť,


Ÿ  adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).


Obec
zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v
žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni
od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú
v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.


Ak
volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že
hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno,
priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie
hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.


Volič,
ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej
miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len
s hlasovacím preukazom.


Hlasovací preukaz je platný len s občianskym preukazom alebo s pobytovým preukazom občana Európskej únie.


VI


Spôsob hlasovania


Volič môže voliť na území Slovenskej republiky


Ÿ  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,


Ÿ  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu alebo


Ÿ  na
základe slovenského cestovného dokladu, ak nemá trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej
únie.


Volič
je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej
volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo
pobytového preukazu občana Európskej únie. Ak bol voličovi na jeho
žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom
alebo pobytovým preukazom občana Európskej únie hlasovací preukaz, ktorý
mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia
zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi
hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky
obce.


Volič,
ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území
iného členského štátu Európskej únie a dostavil sa v deň konania volieb
do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením slovenského
cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné
vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor zverejní
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webovom sídle.
Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo
zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o
trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom okrsková
volebná komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku
opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.


Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.


Každý
volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného na úpravu
hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru
určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia
hlasovanie neumožní.


V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo na
jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu
zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov. Potom
hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.


Na
požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne
upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky
vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne
upravených hlasovacích lístkov.


Volič,
ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie
alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto
skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do
priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu,
aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do
obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie.
Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích
lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o
skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.


Volič,
ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej
schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho
prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.


Volič,
ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä
zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb
okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej
schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola
okrsková volebná komisia zriadená.


Volič
je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky
do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne
upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu
bude uložená pokuta 33 eur. V prípade hlasovania mimo volebnej
miestnosti, volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky
znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.

Súbory na stiahnutie