Informácie pre voliča


I


Dátum a čas konania volieb


Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú


v sobotu 16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.


Ak
v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej
republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať


v sobotu 30. 03.2019  od 7:00 do 22:00 h.


II


Právo voliť


Právo
voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,
ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan
Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18
rokov veku.


Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.


III


Právo byť volený


Za
prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej
republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej
republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.


Prekážkou práva byť volený je


-výkon trestu odňatia slobody,


-právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,


-pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.


IV


Hlasovací preukaz


Volič, ktorý
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb
nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku,
v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi
vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.


Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.


Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič
môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho
preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky
súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.


Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu


osobne,


najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019) v úradných hodinách obce.


Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.


v listinnej formetak,


aby
žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15
pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019),


elektronickytak,


aby
žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15
pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019).
Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú (e-mailovú) adresu
na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní
elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.


Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi


-meno a priezvisko,


-rodné číslo,


-štátnu príslušnosť,


-adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),


-korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu).


prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom


možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019).


Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi


-meno a priezvisko,


-rodné číslo,


-štátnu príslušnosť,


-adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).


Obec
zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v
žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni
od doručenia žiadosti.
Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.


Ak
volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že
hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno,
priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti
nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba je povinná prevzatie
hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.


Volič,
ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej
miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak  len s hlasovacím preukazom.

Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb,
ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.V


Spôsob hlasovania


Volič
je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej
volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak
bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu
s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná
komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové
číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok
a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.


Občan
Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18
rokov veku, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostavil
sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť
predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej
komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktorého
vzor zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webovom
sídle. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu
voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné
vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom
okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku
opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.


Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.


Každý
volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného
na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto
priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.


V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.
Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, je takýto
hlasovací lístok neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do
obálky a následne do volebnej schránky.


Na
požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne
upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží
volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených
hlasovacích lístkov.


Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii,
má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích
lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila
hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen
okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného
priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie
poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia
prípravy a priebehu volieb.


Za
voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do
volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie vložiť iná osoba,
nie však člen okrskovej volebnej komisie.


Volič,
ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä
zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb
okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej
schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola
okrsková volebná komisia zriadená.


Volič
je povinný odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do zapečatenej
schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích
lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33
eur.

Súbory na stiahnutie