Starosta obce


Starosta obce Miroslav Černák, bytom Beša č. 119 bol zvolený vo voľbách, ktoré sa konali 29.októbra 2022 na štyri roky. Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce.

Podľa Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov:

§13

1) Predstaviteľom...

Zástupca starostu obce

Za zástupcu starostu bol menovaný Ing. Marek Malý, bytom Beša 2.

Podľa Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov:

§13b

1) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zl...

Obecné zastupiteľstvo

Vo voľbách do orgánov miestnych samospráv boli zvolení:

1.  Lea Škultétyová,2.  Marek Malý, Ing, 3.  Luboš Skačan,
4.  Róbert Karika,
5.  Ladislav Buzáši, 6.  Gabriela Kosárová, Ing,7.  Róbert Pakši, 
§ 11
Obecné ...

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia financií a regionálneho rozvoja
............................, predseda komisie

Komisia verejného poriadku a životného prostredia
.........................., predseda komisie

Komisia športu
.........................., predseda komisie

Komisia kultúry a mládeže...

Hlavný kontrolór obce

Hlavným kontrolórom obce Beša bol zvolený Mgr. Peter Varga.

Podľa Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov:

 §18

1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuj...

Poskytovanie informácií

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku podľa § 2 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov  národnostných menšín v znení neskorších predpisov.