Základná škola

   Do druhej polovice 40. rokov 20. storočia boli v obci zriadené dve školy - rímskokatolícka ľudová škola a reformovaná škola. Poštátnením a reorganizáciou školstva v ČSR v roku 1948 vznikla v obci jednotná škola - škola Národná s 5-timi postupnými ročníkmi. Po zániku budovy bývalej rímskokatolíckej školy v roku 1949 bola v obci len jedna škola s jednou učebňou, ktorá sa nachádzala v budove bývalej reformovanej školy, kde sa vo vyučovaní striedala Národná škola s vyučovacím jazykom slovenským s Národnou školou maďarskou. Tesne pred výstavbou novej školy bola škola na niekoľko rokov umiestnená do bývalej budovy notárskeho a obecného úradu, na ktorého mieste je dnes umiestnený kostol reformovanej cirkvi.   Pôvodné školské priestory však boli postupom času nevyhovujúce a bolo potrebné vybudovať novú školu, ktorá bude spĺňať všetky požiadavky kladené na kvalitnú výučbu. Z tohto dôvodu bolo prijaté rozhodnutie, že sa v Beši postaví nová školská budova. Stavebné práce na základnej škole v Beši boli započaté dňa 23. júna 1965. Škola bola vybudovaná dodávateľským spôsobom, staval ju Okresný stavebný podnik Levice a bola postavená s celkovým nákladom 1 413 000 Kčs za dobu 15 mesiacov. Kolaudácia budovy úspešne prebehla dňa 29. augusta 1966 a slávnostné odovzdávanie školy aj s učiteľským bytom do prevádzky sa uskutočnilo dňa 5. septembra 1966. Nová škola bola moderná poschodová budova, v ktorej v hornej časti bola umiestnená škola s vyučovacím jazykom slovenským a v dolnej časti škola s vyučovacím jazykom maďarským.   Od 1. septembra 1971 sa otvorila Školská družina bez stravovania, stravovacie zariadenie bolo vybudované v roku 1973. Pôvodne bolo po vybudovaní novej školskej budovy v Beši zriadených 5 vyučovacích ročníkov - 1. až 5. ročník. Po dovŕšení 5. ročníka chodili žiaci s vyučovacím jazykom slovenským do vyšších ročníkov na základné školy do Ine a Levíc, neskôr od 80. rokov 20. storočia do Dolného Pialu. Žiaci s maďarským vyučovacím jazykom chodili do vyšších ročníkov najčastejšie do Levíc prípadne do susednej Pozby. Znížením počtu detí dochádza postupne aj k zníženiu počtu ročníkov. Školský rok 1977/78 bol posledným kedy sa vyučuje v Beši aj v maďarskom jazyku, od školského roku 1978/79 základná škola s vyučovacím jazykom maďarským pre nízky počet detí zanikla. Zníženie počtu detí sa nevyhlo ani škole s vyučovacím jazykom slovenským. Už v roku 1978 boli zriadené iba 4 vyučovacie ročníky, neskôr boli zriadené iba tri vyučovacie ročníky. Od prvej polovice 90. rokov boli v závislosti od počtu prihlásených žiakov zriadené striedavo 3 alebo 4 vyučovacie ročníky.

   V školskom roku 2014/2015 škola pracovala pod vedením riaditeľky školy Mgr. Evy Čižmanskej. Učiteľkou bola Mgr. Martina Benčová. Počet detí v základnej škole - 18 v dvoch triedach, 1. a 3. ročník, 2. a 4. ročník.
   Kontakt: Základná škola, Beša č. 88, 935 36  Beša, tel.: 036 63 85 128Materská škola

   Materská škola bola v obci Beša prvýkrát zriadená v roku 1949, pričom bola umiestnená do provizórnych priestorov - do jednej z miestností bývalej budovy notárskeho a obecného úradu, ktorá bola majetkom reformovanej cirkvi. Prvou učiteľkou materskej školy bola Terézia Hirnerová.   Od školského roku 1966/67 bola materská škola presťahovaná do nových priestorov, do bývalého učiteľského bytu. Ďalšie sťahovanie materskej školy nastáva v školskom roku 1972/73, kedy sa dňa 16. septembra 1972 presťahovala do novej školskej budovy. Dňom 13. júna 1973 sa stala celodennou so stravovaním. Od školského roka 1978/79, po zrušení školy s vyučovacím jazykom maďarským, sa materská škola premiestnila do dolnej časti novej školskej budovy, kde sídli až do súčasnosti.

Kontakt: Materská škola, Beša č. 88, 935 36  Beša, tel.: 036 63 85 128
Riaditeľka MŠ: Iveta Fabiánová, učiteľka: Vlasta Lacková
Zariadenie školského stravovania pri MŠ: Mária Kosárová, tel.: 036 63 85 128

Zdroj: Václav, K. 2013. Beša - Bese, Monografia obce. Obec Beša : 2013, AG Aldox, Levice. Vyd. 1. ISBN 978 809 715 4776. Preklady: PhDr. Béla Hajtman. Publikácia je realizovaná s finančnou podporou úradu vlády SR - Program a kultúra národnostných menšín 2013. Autori projektu: Miroslav Černák, Mgr. Peter Varga.