Záverečný účet Obce Beša za rok 2023

Záverečný účet Obce Beša za rok 2023

Oznámenie o uložení zásielky - Bohuslav Kotlár

Oznámenie o uložení zásielky - Bohuslav Kotlár

Oznámenie o uložení zásielky - Zamira Kotlárová

Oznámenie o uložení zásielky - Zamira Kotlárová

Oznámenie o uložení zásielky - Dana Kotlárová

Oznámenie o uložení zásielky - Dana Kotlárová

Oznámenie o uložení zásielky - Amira Kotlárová

Oznámenie o uložení zásielky - Amira Kotlárová

Oznámenie o uložení zásielky - Kristián Kotlár

Oznámenie o uložení zásielky - Kristián Kotlár

Návrh rozsahu hodnotenia strategického dokumentu

Ako dotknutá obec, podľa § 8 ods. 8 zákona číslo 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme  návrh rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Územný plá...

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí zemného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "LE_BEŠA, VNK, TS, NNK, NNV".

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021-2025 - záverečné stanovisko

Obec  Beša zverejňuje záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025“. Záverečné stanovisko č. OU-NR-OSZP2-2024/002748-180 s celou dokumentáciou je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prost...

"Územný plán obce Trávnica" - oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Trávnica" je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/-uzemny-plan-obce-travnica- Verejnosť môže predkladať svoje písomné stanovisko k tomuto oznámeniu do 15 dní odo dň...

Ochrana lesov pred požiarmi

Ochrana lesov pred požiarmi - upozornenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Leviciach

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu "Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj"

Oznámenie o strategickom dokumente - Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitrianskeho kraja

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené. Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj“ je zverejnené na webov...

Oznámenie termínu verejného prerokovania strategického dokumentu

Oznámenie termínu verejného prerokovania strategického dokumentu Programu odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025

Regionálny plán udržateľnej mobility NSK - aktualizácia

Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja - aktualizácia - oznámenie o strategickom dokumente

Riešenie migračných výziev v obci Beša - Publicita projektu


 Hlavným cieľom projektu je riešenie zabezpečenia základných potrieb a podpory osôb, súvisiace s hromadným prílevom utečencov na územie SR a obce Beša, v súvislosti s vojnou na Ukrajine.

Zámer

Obec Beša so sídlom Beša 306, 935 36 Beša v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e), a odsek 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov     z v e r e j ň u j e   zámer priameho odpredaja majetku obce      ...

Oznámenie o Záverečnom stanovisku z posúdenia strategického dokumentu

Obec Beša, ako dotknutá obec podľa §14 ods. 5 zákona č.  24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je povinná zverejniť: Záverečné stanovisko z posúdenia ...

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

Obec Beša, ako dotknutá obec podľa §14 ods. 5 zákona č.  24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je povinná zverejniť: Záverečné stanovisko z posúdenia ...

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov, ročný výkaz

Úroveň  vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok (2022).   Obec Beša v súlade s §4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a ...

PHSR NSK do r. 2030 - oznámenie o zverejnení správy o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje verejnosti, že dáva na pripomienkovanie správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Program ...

Plán rozvoja verejn.vodovodov a verejn.kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na r. 2021-2027- správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu

Oznamujeme verejnosti, že písomné stanoviská k správe o hodnotení strategického dokumentu a k návrhu strategického domentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2027“ je možné predkladať najneskôr do 21 dní od zverejnenia ...