Oznámenie o uložení zásielky - Mária Kotlárová

Oznámenie o uložení zásielky -  Mária Kotlárová

Oznámenie o uložení zásielky - Oldřich Kotlár

Oznámenie o uložení zásielky - Oldřich Kotlár

Oznámenie o uložení zásielky - Mária Kotlárová

Oznámenie o uložení zásielky -  Mária Kotlárová

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

Obec Beša, ako dotknutá obec podľa §14 ods. 5 zákona č.  24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je povinná zverejniť: Záverečné stanovisko z posúdenia ...

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

Úroveň  vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok (2022).   Obec Beša v súlade s §4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a ...

Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 2/2019

Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2019 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky - Juraj Banda, Svetlana Bandová, Mário Banda, Tatiana Bandová, Zlatica Bandová, Michal Budzák, Marek Polák

Oznámenie o uložení zásielky - Mária Kotlárová

Oznámenie o uložení zásielky -  Mária Kotlárová

Oznámenie o uložení zásielky - Niko Kotlár

Oznámenie o uložení zásielky -  Niko Kotlár

Oznámenie o uložení zásielky - Nikoleta Hacajová

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu  občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov SR v znení neskorších zmien a doplnkov oznamujeme, že Nikoleta Hacajová, trvale bytom Beša   má uloženú listovú zásielku na Obecnom úrade Beša, č. 306...

Oznámenie o uložení zásielky - Bohuslav Kotlár

Oznámenie o uložení zásielky - Bohuslav Kotlár

PHSR NSK do r. 2030 - oznámenie o zverejnení správy o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje verejnosti, že dáva na pripomienkovanie správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Program ...

Plán rozvoja verejn.vodovodov a verejn.kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na r. 2021-2027- správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu

Oznamujeme verejnosti, že písomné stanoviská k správe o hodnotení strategického dokumentu a k návrhu strategického domentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2027“ je možné predkladať najneskôr do 21 dní od zverejnenia ...