Výsledky volieb do Národnej rady SR 2023

Zápisnica Okrskovej volebnej komisie v Beši o priebehu a výsledkoch hlasovania vo voľbách do NR SR dňa 30.9.2023 v obci Beša

Oznámenie o uložení zásielky - Mária Kotlárová

Oznámenie o uložení zásielky -  Mária Kotlárová

Oznámenie o poštového poukazu na výplatu - Róbert Barna

Oznámenie o poštového poukazu na výplatu -  Róbert Barna

Oznámenie o uložení zásielky - Mária Kotlárová

Oznámenie o uložení zásielky -  Mária Kotlárová

Riešenie migračných výziev v obci Beša - Publicita projektu


 Hlavným cieľom projektu je riešenie zabezpečenia základných potrieb a podpory osôb, súvisiace s hromadným prílevom utečencov na územie SR a obce Beša, v súvislosti s vojnou na Ukrajine.

Záverečný účet Obce Beša za rok 2022

Záverečný účet Obce Beša za rok 2022

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Beša č. 1/2023

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Beša č. 1/2023 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Beša

Zámer

Obec Beša so sídlom Beša 306, 935 36 Beša v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e), a odsek 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov     z v e r e j ň u j e   zámer priameho odpredaja majetku obce      ...

Oznámenie o Záverečnom stanovisku z posúdenia strategického dokumentu

Obec Beša, ako dotknutá obec podľa §14 ods. 5 zákona č.  24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je povinná zverejniť: Záverečné stanovisko z posúdenia ...

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

Obec Beša, ako dotknutá obec podľa §14 ods. 5 zákona č.  24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je povinná zverejniť: Záverečné stanovisko z posúdenia ...

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov, ročný výkaz

Úroveň  vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok (2022).   Obec Beša v súlade s §4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a ...

Oznámenie o uložení zásielky - Nikoleta Hacajová

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu  občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov SR v znení neskorších zmien a doplnkov oznamujeme, že Nikoleta Hacajová, trvale bytom Beša   má uloženú listovú zásielku na Obecnom úrade Beša, č. 306...

PHSR NSK do r. 2030 - oznámenie o zverejnení správy o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje verejnosti, že dáva na pripomienkovanie správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Program ...

Plán rozvoja verejn.vodovodov a verejn.kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na r. 2021-2027- správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu

Oznamujeme verejnosti, že písomné stanoviská k správe o hodnotení strategického dokumentu a k návrhu strategického domentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2027“ je možné predkladať najneskôr do 21 dní od zverejnenia ...