Starosta obce


Starosta obce Miroslav Černák, bytom Beša č. 119 bol zvolený vo voľbách, ktoré sa konali 15.novembra 2014 na štyri roky. Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce.

Podľa Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov:

§13<...

Zástupca starostu obce

Za zástupcu starostu bola menovaná Jolana Lokšová, bytom Beša 8.

Podľa Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov:

§13b

1) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním star...

Obecné zastupiteľstvo

Vo voľbách do orgánov miestnych samospráv boli zvolení:

1. Ladislav Zöld
2. Gabriela Kosárová, Ing.
3. Róbert Karika
4. Vojtech Kosár
5. Jolana Lokšová
6. Marek Malý, Ing.
7. Tímea Schmidt

§ 11
Obecné zastupiteľstvo

(1) Obecné zas...

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia financií a regionálneho rozvoja
Ing. Gabriela Kosárová, predseda komisie

Komisia verejného poriadku a životného prostredia
Ladislav Zöld, predseda komisie

Komisia športu
Vojtech Kosár, predseda komisie

Komisia kultúry a mládeže
Róbert Karika ...

Hlavný kontrolór obce

Hlavným kontrolórom obce Beša bol zvolený Mgr. Peter Varga.

Podľa Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov:

 §18

1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak ten...

Poskytovanie informácií

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku podľa § 2 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov  národnostných menšín v znení neskorších predpisov.