Starosta obce


Starosta obce Miroslav Černák, bytom Beša č. 119 bol zvolený vo voľbách, ktoré sa konali 10.novembra 2018 na štyri roky. Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce.

Podľa Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov:

§13

1) Predstaviteľo...

Zástupca starostu obce

Za zástupcu starostu bola menovaná Ing. Gabriela Kosárová, bytom Beša 357.

Podľa Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov:

§13b

1) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60...

Obecné zastupiteľstvo

Vo voľbách do orgánov miestnych samospráv boli zvolení:

1.  Renáta Bieliková,2.  Ladislav Buzáši. 3.  Róbert Karika
4.  Vojtech Kosár
5.  Ing. Gabriela Kosárová 6.  Jolana Lokšová 7.  Lea Škultétyová. <...

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia financií a regionálneho rozvoja
Ing. Gabriela Kosárová, predseda komisie

Komisia verejného poriadku a životného prostredia
.........................., predseda komisie

Komisia športu
Vojtech Kosár, predseda komisie

Komisia kultúry a mládeže
..................

Hlavný kontrolór obce

Hlavným kontrolórom obce Beša bol zvolený Mgr. Peter Varga.

Podľa Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov:

 §18

1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuj...

Poskytovanie informácií

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku podľa § 2 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov  národnostných menšín v znení neskorších predpisov.