Odpočet spotrieb elektrickej energie

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje obyvateľom obce Beša, že v dňoch 21. októbra a 22. októbra 2022 (piatok, sobota)  bude realizovaný cyklický odpočet spotrieb elektrickej energie.  Odpočtár žiada všetkých odberateľov elektriky (bez rozdielu na dodávateľa), aby v uv...

Harmonogram zberu separovaného odpadu na IV. štvrťrok 2022

Harmonogram zberu separovaného odpadu na  IV. štvrťrok 2022

Výmena jódovej profylaxie

Oznamujeme občanom, že od 3. októbra 2022 do 7. októbra 2022 t.j. v priebehu budúceho týždňa bude v našej obci prebiehať výmena jódovej profylaxie. Tabletky občanom bude doručovať zamestnanec obce priamo domov, prevziať ich môže dospelá osoba pre všetkých členov domácnosti. Občan s&nb...

Pozvánka - 730. výročie I. písomnej zmienky o obci Beša

Pozvánka - 730. výročie I. písomnej zmienky o obci Beša

Voľné pracovné miesto - upratovačka MŠ Beša

Voľné pracovné miesto - upratovačka Materskej školy v Beši

Oznámenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti

Západoslovenská vodárenská spoločnosť Vás v súvislosti so zmenou ceny vodného a stočného žiada o spoluprácu. Odčítajte stav Vášho vodomeru a nahláste ho elektronicky na internetovej stránke www.odpocet.zsvs.sk. Urobte tak najneskôr do 1. júla 2022 a zapojte sa do súťaže...

Náhradná autobusová doprava na trati Levice - Šurany

Náhradná autobusová doprava na trati Levice - Šurany pre všetky vlaky od 1.6.2022 do 18.10.2022

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021-2025 - rozsah hodnotenia

Rozsah hodnotenia "Programu odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja  na roky 2021 - 2025" je zverejnený na webovej stránka ministerstva : https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2021-2025 Verejnosť môže pripomienky doručiť ...

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja"

Verejná vyhláška - Určenie lesného celku Podhájska - oznámenie o začatí konania

Verejná vyhláška - Určenie lesného celku Podhájska - oznámenie o začatí konania

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Leviciach  v súlade  s § 4 písm. b)  a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra...

Prieskum "Cestovanie v Nitrianskom samosprávnom kraji"

Spoločnosť ARRIVA Nové Zámky, a.s. realizuje prieskum s názvom Cestovanie v Nitrianskom samosprávnom kraji, v ktorom majú cestujúci poskytnúť spätnú väzbu na dopravu v regióne. Do prieskumu sa môžu cestujúci zapojiť od 16. mája do 30. júna 2022, a to vyplnením online dotazníka. Dotazník priesku...

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021-2025 - oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja  na roky 2021 - 2025" je zverejnené na webovej stránka ministerstva : https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2021-2025 Verejnosť môže písomn...

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Leviciach  v súlade  s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi    v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Sloven...

Možnosť cestovania na nových autobusových spojoch – zmena CP od 1.5.2022

Občania od 1. mája 2022 budú mať možnosť cestovať na nových prímestských spojoch autobusovej dopravy spoločnosti Arriva Nové Zámky a.s.  Na linke 402422 spoje č. 10, 11 a 16 v doobedňajších hodinách budú predĺžené po obec Beša a spoj č. 23 vo večerných hodinách bude zachádza...

Zápis detí do MŠ Beša

Zápis detí do Materskej školy Beša

Oznámenie o zrušení pobytu - Banda, Bandová

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Banda Juraj, Bandová Hajnalka, Banda Mário, Bandová Svetlana, Bandová Sofia, Bandová Viktória, Bandová Jasmína, Bandová Tatiana, Bandová Zlatica, Bandová Denisa, Banda Roman, Bandová Nela, Bandová Vanessa

VÝZVA NA VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY

VÝZVA NA VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY             V zákazke vykonávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  Vás žiadame o vypracov...

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Leviciach  v súlade  s § 4 písm. b)  a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra...

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok (2021).

Úroveň  vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok (2021).   Obec Beša v súlade s §4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a ...

VÝZVA NA VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY

Výzva na predloženie cenovej ponuky Názov zákazky: Nákup kompostérov pre domácnosti v obci Beša Zákazka podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (tzv. Prieskum trhu) Obec Beša, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a d...

Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja - správa o hodnotení strategického dokumentu - informácia pre verejnosť

Oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia a ku konceptu „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 21 dní od zverejnenia na adresu: Okresný úrad Nitra Odbor starostlivost...

Stanovisko Obce Beša k zmenám v poskytovaní poštových služieb v Obci Beša.

Obec Beša zastúpená starostom obce Beša a obecným zastupiteľstvom obce Beša informuje svojich občanov o ukončení činnosti Slovenskej pošty, a.s. v obci Beša.   Starosta obce bol informovaný o ukončení činnosti dňa 22.11.2021 , následne sa zúčastnil online stretnutia zo ...

Podávanie priznaní k dani z nehnuteľností

Priznanie k dani z nehnuteľností podávajú vlastníci nehnuteľností, ktorí  v katastrálnom území Beša v r. 2021 kúpili, predali, darovali alebo dostali do daru nehnuteľnosť, začali užívať drobnú stavbu,  ktorým bolo vydané stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie a&n...

Vonkajšie fitnes centrum otvorené!

Vďaka podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja sa nám podarilo, na základe projektu "Pohybom k zdraviu!" zameraného na športu, podaného v roku 2020, otvoriť na konci decembra 2021 vonkajšie fitnes centrum, ktoré je situované pri zdravotnom stredisku. Súčasťou sú 4 prvky outdoorového fitnes, ktoré...

Cestovný poriadok spoločnosti Arriva Nové Zámky platný od 12.12.2021

Spoločnosť Arriva Nové Zámky a.s. oznamuje cestujúcej verejnosti, že od 12. decembra 2021  sa mení cestovný poriadok. Autobusová linka č. 402421 Levice - Beša - Dolný Pial je v prílohe.

PRIESKUM TRHU

PRIESKUM TRHU – žiadosť o vypracovanie  cenovej ponuky. Obec Beša Vás oslovuje so žiadosťou o vypracovanie a zaslanie  cenovej ponuky na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky s názvom  „Akumulačné kachle do KD Beša“

PRIESKUM TRHU – žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky

PRIESKUM TRHU – žiadosť o vypracovanie  cenovej ponuky. Obec Beša Vás oslovuje so žiadosťou o vypracovanie a zaslanie  cenovej ponuky na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky s názvom  „Akumulačné kachle do KD Beša“

Rozsah hodnotenia "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021-2027" - informácia

Oznamujeme verejnosti, že stanoviská k Rozsahu hodnotenia „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2027“ je možné predkladať najneskôr do 10 dní od zverejnenia na adresu: Okresný úrad Nitra Odbor starostlivosti o životné prostr...

Verejná vyhláška - Oznámenie o skončení platnosti programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Podhájska

Verejná vyhláška - Oznámenie o skončení platnosti programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Podhájska

PRIESKUM TRHU – žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky

PRIESKUM TRHU – žiadosť o vypracovanie  cenovej ponuky. Obec Beša Vás oslovuje so žiadosťou o vypracovanie a zaslanie  cenovej ponuky na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky s názvom  „Akumulačné kachle do KD Beša“

Výzva ZsD a.s. pre majiteľov nehnuteľností na orezanie stromov

Výzva  Západoslovenskej distribučnej a.s. Bratislava pre majiteľov nehnuteľností na orezanie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021-2027 - oznámenie o strategickom dokumente

Oznamujeme verejnosti, že písomné stanoviská k oznámeniu o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2027“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu: Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivo...

VÝZVA NA VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY

VÝZVA NA VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY             V zákazke vykonávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  Vás žiadame o vypracov...

PRIESKUM TRHU – žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky

PRIESKUM TRHU – žiadosť o vypracovanie  cenovej ponuky
Obec Beša Vás oslovuje so žiadosťou o vypracovanie a zaslanie  cenovej ponuky na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazkys názvom  „Fitness ihrisko pre obec Beša“

Možnosť zakúpenia Arriva čipovej karty online

Spoločnosť Arriva Nové Zámky, a.s. týmto informuje cestujúcu verejnosť o možnosti zakúpenia novej čipovej karty pre cestujúcich /žiakov, študentov a seniorov/ prostredníctvom e-shopu bez návštevy zákazníckeho centra, z pohodlia svojho domova a to online cez internet na&...

Mimoriadne núdzové opatrenia na zabránenie šírenia afrického moru ošípaných

Mimoriadne núdzové opatrenia na zabránenie šírenia afrického moru ošípaných (viď. prílohu)

VÝZVA NA VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY

VÝZVA NA VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY              V zákazke vykonávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  Vás žiadame o vyprac...

Prieskum trhu

PRIESKUM TRHU – žiadosť o vypracovanie  cenovej ponuky
Obec Beša Vás oslovuje so žiadosťou o vypracovanie a zaslanie  cenovej ponuky na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazkys názvom  „Fitness ihrisko pre obec Beša“

Informácie k výrubu drevín

PRIESKUM TRHU

PRIESKUM TRHU – žiadosť o vypracovanie  cenovej ponuky Obec Beša Vás oslovuje so žiadosťou o vypracovanie a zaslanie  cenovej ponuky  na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky s názvom  „Renovácia parkiet v kultúrnom dome“

Odstúpenie odvolania - zaslanie spisu

Odstúpenie odvolania vo veci uznania Samostatnej bažantnice Lyska Beša - zaslanie spisu

Asistované sčítanie obyvateľov

Asistované sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 3.5.2021 do 13.6.2021

Na základe rozhodnutia predsedu Štatistického úradu  Slovenskej republiky  č. 1  0900-2172/ 2021 z 21. 4.2021 asistované sčítanie sa realizuje na celom území SR od 3. mája.2021 do 13. júna 2021 (bude pr...

Výsledky XIII. kola skríningového testovania na Covid-19 v obci Beša zo dňa 1. 5. 2021


 Pozitívny výsledok: 0 osôb

XIII. kolo skríningového testovania na Covid-19 - 1.5.2021

Upovedomenie o podaní odvolania - verejná vyhláška

Upovedomenie o podaní odvolania  voči rozhodnutiu Pozemkového a lesného odboru Okresného úradu Levice č. OU-LV-PLO-2021/001319-014 - doručenie verejnou vyhláškou

Výsledky XII. kola skríningového testovania na Covid-19 v obci Beša zo dňa 17.4.2021


 Pozitívny výsledok: 0 osôb

XII. kolo skríningového testovania na Covid-19 - 17.4.2021

Výsledky XI. kola skríningového testovania na Covid-19 v obci Beša zo dňa 10.4.2021


 Pozitívny výsledok: 0 osôb

XI. kolo skríningového testovania na Covid-19

Výsledky X. kola skríningového testovania na Covid-19 v obci Beša zo dňa 27. 3. 2021


 Pozitívny výsledok: 0 osôb

Pravdy a mýty o odpade

Pravdy a mýty o odpade

X. kolo skríningového testovania na Covid-19

X. kolo skríningového testovania AG testami na  Covid-19 v našej obci bude prebiehať dňa 27. marca 2021 (sobota) v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod. Posledný odber bude pred prestávkou o 11,45 hod.  a pred ukončením o 15,45 hod.   Mobilné odberné miesto...

Informácia o zriadení informačných kancelárii pre obete trestných činov

Ministerstvo vnútra SR v každom krajskom meste vytvorilo informačné kancelárie pre obete trestných činov, ktoré sú zamerané na päť cieľových skupín – obete z radov seniorov, obete násilných trestných činov, nenávistných trestných činov a extrémizmu, obete obchodovania s ľuďmi a obete z radov ml...

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1.4.2021 a potrvá do 31.10.2021.
K 11.3.2021 je sčítaných 60,5 % obyvateľov obce Beša.
Viac informácií na www.scitanie.sk

Výsledky IX. kola skríningového testovania na Covid-19 v obci Beša zo dňa 20. 3. 2021


 Pozitívny výsledok: 1 osoba s TP v Beši Percentuálny pomer pozitívnych výsledkov po odrátaní občanov s trvalým pobytom mimo obce Beša: 0,40 %

IX. kolo skríningového testovania na Covid-19

Výsledky VIII. kola skríningového testovania na Covid-19 v obci Beša zo dňa 13. 3. 2021


 Pozitívny výsledok: 0 osôb

VIII. kolo skríningového testovania na Covid-19

VIII. KOLO SKRÍNINGOVÉHO TESTOVANIA COVID-19 V OBCI BEŠA     VIII. kolo skríningového testovania AG testami na  Covid-19 v našej obci bude prebiehať dňa 13. marca 2021 (sobota) v čase od 8,00 hod. do 17,00 hod. Posledný odber bude pred prestávkou o 11,45 ...

Výsledky VII. kola skríningového testovania na Covid-19 v obci Beša zo dňa 6. 3. 2021


 Pozitívny výsledok: 0 osôb

Opatrenia - Coop Jednota Levice

COOP Jednota Levice oznamuje zákazníkom, že v súvislosti so šírením ochorenia COVID – 19 a s tým súvisiacimi nariadeniami vlády, vo svojej miestnej prevádzke prijala  nové opatrenia (viď. list v prílohe)

VII. kolo skríningového testovania na Covid-19

Výsledky VI. kola skríningového testovania na Covid-19 v obci Beša zo dňa 27. 2. 2021


 Pozitívny výsledok: 0 osôb

VI. kolo skríningového testovania na Covid-19

Oznámenie o strategickom dokumente - PHSR NSK do r. 2030

Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho  rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030" je zverejnené na webovej stránka ministerstva: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-nitrianskeho-samspra...

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok (2020)

Úroveň  vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok (2020).   Obec Beša v súlade s §4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a ...

Výsledky V. kola skríningového testovania na Covid-19 v obci Beša zo dňa 20. 2. 2021


 Pozitívny výsledok: 0 osôb

V. kolo skríningového testovania na Covid-19

Výsledky IV. kola skríningového testovania na Covid-19 zo dňa 13.2.2021


 Pozitívny výsledok: 6 osôb, z toho 4 s TP v Beši Percentuálny pomer pozitívnych výsledkov po odrátaní občanov s trvalým pobytom mimo obce Beša: 1,61 %

IV. kolo skríningového testovania na Covid-19

Výsledky III. kola skríningového testovania na Covid-19 v obci Beša zo dňa 6. 2. 2021

Výsledky III. kola skríningového testovania na Covid-19 v obci Beša zo dňa 6. 2. 2021:
Celkový počet otestovaných osôb 290, z toho 239 s trvalým pobytom v Beši Pozitívny výsledok: 2 osôb, obaja s TP v Beši Percentuálny pomer pozitívnych: 0,68 % Percentuálny pomer pozitívnyc...

III. kolo skríningového testovania na Covid-19

Výsledky II. kola skríningového testovania na Covid-19 v obci Beša zo dňa 30. 1. 2021

Výsledky II. kola skríningového testovania na Covid-19 v obci Beša zo dňa 30. 1. 2021:
Celkový počet otestovaných osôb 324, z toho 265 s trvalým pobytom v Beši  Pozitívny výsledok: 6 osôb, z toho 5 s TP v Beši  Percentuálny pomer pozitívnych: 1,85 %  Percentuálny p...

II. kolo skríningového testovania na Covid-19

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik prostredníctvom miestne príslušného odštepného závodu podľa § 34e ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) VYZÝVAJÚ vlastníkov lesných poz...

Výsledky skríningového testovania na Covid-19 v našej obci zo dňa 23. 1. 2021

Výsledky skríningového testovania na Covid-19 v našej obci zo dňa 23. 1. 2021:
Celkový počet otestovaných osôb 316, z toho 265 s trvalým pobytom v Beši Pozitívny výsledok: 9 osôb, z toho 6 s TP v BešiPercentuálny pomer pozitívnych: 2,85 %Percentuálny pomer pozitívnych výsledkov po odrátaní ob...

Skríningové testovanie na Covid-19

Demografické údaje za rok 2020

Demografické údaje za rok 2020 nájdete v prílohe

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343 2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Stavebné úpravy v kultúrnom dome Beša.

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o schválení RUSES

Verejná vyhláška - Rozhodnutie Okresného úradu Levice o schválení Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Levice

Harmonogram zberu separovaného odpadu na I. polrok 2021

Harmonogram zberu separovaného odpadu na I. polrok 2021 je v prílohe

Zrušenie stránkových hodín počas lockdownu

Celoplošné testovanie na Covid-19 v obci Beša

Oznamujeme obyvateľom obce, že celoplošné testovanie na COVID-19  v obci Beša sa uskutoční v dňoch 31. októbra a 1. novembra 2020 v miestnom kultúrnom dome od 7:00 do 12:00 hodiny, od 13:00 do 17:00 hodiny a od 17:30 do 22:00 hodiny  nasledovne podľa čísla domov. Čís...

Povinnosť registrácie chovu ošípaných - upozornenie RVPS Levice

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Leviciach v záujme zabráneniu šírenia afrického moru ošípaných   upozorňuje občanov na povinnosť registrácie chovu ošípaných v termíne bezodkladne, najneskôr do 23.10.2020. Po tomto termíne bude občanom uložená pokuta v ...

Oznamy a správy obecného rozhlasu formou sms správ

Obec Beša Vám ponúka možnosť prijímať  obecné oznamy a hlásenia miestneho rozhlasu formou krátkych SMS správ. Touto formou sa budú rozosielať dôležité informácie (napr. plánované odstávky sieti, predajné akcie, rôzne podujatia, ordinovania lekárov...). Ponúkaná služba je pre občan...

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Leviciach  v súlade  s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi    v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slov...

Výzva na predloženie cenovej ponuky


Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343 2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Výmena výplní a otvorov na objekte kulturneho domu.

Oznámenie o začatí konania

Správne konanie -výrub drevín

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku

 Obec Beša v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v          znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného      majetku Obce Beša spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení MŠ a ZŠ

Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Levice - verejná vyhláška

Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie Vám oznamuje, že dokumenty súvisiace s RÚSES (Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Levice) sú prístupné na nasledujúcom odkaze:  https://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-80

Polícia varuje!

Na základe zaznamenanej trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku (senioroch) polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali a nedávali peniaze za nákup vopred osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov a zlodejov. V súčasnom období po prepuknu...

Rozšírenie núdzového stavu a opatrenia počas veľkonočných sviatkov

Obyvatelia SR budú mať počas veľkonočných sviatkov obmedzený pohyb na verejnosti. Vláda SR so zreteľom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 schválila v pondelok (06.04.2020) uznesenie, ktorým rozšírila opatrenia núdzového stavu na obmedzenie pohybu v dobe od 8. apríla 2020 0.00 hod do 13....

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Leviciach  v súlade  s § 4 písm. b)  a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra...

Povedzme Stop podvoníkom!

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 24.3.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 24.3.2020 (zákaz prevádzok v nedeľu - sanitárny deň)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 24.3.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 24.3.2020 (povinnosť nosiť rúška)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 24.3.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 24.3.2020 (pozastavenie poskytovania sociálnych služieb)

Premávka prímestskej autobusovej dopravy od 25.3.2020

Na  základe rozhodnutia Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja bude prímestská autobusová doprava premávať od 25. marca 2020 (streda) do odvolania podľa letného prázdninového režimu.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 16.3.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 16.3.2020

Informácia o vybavovaní stránok na klientskom centre Okresného úradu v Leviciach

Informácia o vybavovaní stránok na klientskom centre Okresného úradu v Leviciach

Opatrenia praktického lekára pre dospelých MUDr. Bátovského kvôli koronavírusu

Všeobecný lekár MUDr. Bátovský oznamuje svojim pacientom nasledujúce opatrenia kvôli koronavírusu: -  Lieky objedávať telefonicky  na tel. č. 036/6385148 (Beša), 036/6386182 (Dolný Pial) -          Pri príznakoch chrípky volať tiež telefo...

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Verejná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia

Informácia zo zasadnutia Krízového štábu obce Beša

Dňa 12.3.2020 o 18,00 hod. zasadal Krízový štáb obce Beša v súvislosti so zavedením opatrení na ochranu obyvateľstva a subjektov nachádzajúcich sa na území obce Beša pred šírením ochorenia COVID-19.

Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území SR

Dňom 12.3.2020 od 6,00 hod.  je na území Slovenskej republiky vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s rizikom šírenia  koronavírusu. 
   

Koronavírus - odporúčania, informácie, opatrenia

V zmysle záverov zasadnutia ústredného krízového štábu zo dňa 6. 3. 2020, krízový štáb odporúča mestám a obciam prijať nasledovné opatrenia:
obmedziť organizáciu spoločenských, kultúrnych a športových podujatí vo svojej pôsobnosti,odporučiť právnickým a fyzickým osobám - podnikat...

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroveň  vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.   Obec Beša v súlade s §4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o ...

Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja - záverečné stanovisko

Obec Beša v zmysle §14 ods. 5/ zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako dotknutá obec, oznamuje občanom obce Beša, že dňa 22. 1. 2020  nám bolo doručené záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Regionálny plán u...

Harmonogram zberu separovaného odpadu na I. polrok 2020


Usmernenie k vykurovaniu a k používaniu pyrotechniky k blížiacim sa sviatkom Vianoc a Silvestra 2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach ako orgán štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi vydáva usmernenie k vykurovaciemu obdobiu a k používaniu pyrotechniky v súvislosti blížiacich sa sviatkov Vianoc a Silvestra 20...

Oznámenie o začatí konania

Správne konanie - výrub drevín.

Výberové konanie

OBEC BEŠA      v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona  NR SR          č. 552/2003 ...

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť  alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy.

Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja - oznámenie o strategickom dokumente

Oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia na adresu:
Okresný úrad Nitra
Odbor starostlivosti o životné prost...

Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania

Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania na vyvlastnenie vlastníckeho práva k pozemkom pre stavbu "Pial - Beša sanácia zemného telesa, projektová dokumentácia"

Výzva na vypracovanie cenovej ponuky

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343 2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.Asfaltovanie a výstavba miestnych komunikácií v obci Beša.

Výzva na predloženie cenovej ponuky


Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343 2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Rekonštrukcia kultúrneho domu Beša.

Zrušenie verejného obstarávania

Zrušenie verejného obstarávania podľa §57 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“)

Bešianský cer - zámer prevyhlásiť chránený strom a vyhlásiť ochranné pásmo

Oznámenie o zámere prevyhlásiť chránený strom Bešiansky cer a vyhlásiť jeho ochranné pásmo

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Beša č. 2/2019

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Beša č. 2/2019 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, výške príspevku na čiastočnú...

Výzva na prdloženie cenovej ponuky

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343 2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Rekonštrukcia kultúrneho domu Beša.

Africký mor ošípaných - dôležité upozornenie RVPS

V súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných u domácich ošípaných, Regionálna veterinárna a potravinová správa v Leviciach dôrazne upozorňuje na zákaz nákupu ošípaných  od neregistrovaných chovateľov a najmä na nelegálne nákupy z Maďarska a Po...

Upozornenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Levice na africký mor ošípaných

Výzva/Oznámenie o vstupe pre vlastníkov nehnuteľností v k.ú. Beša - Verejná vyhláška

Výzva/Oznámenie o vstupe pre vlastníkov nehnuteľností v k.ú. Beša - Verejná vyhláška

Výberové konanie MŠ

  OBEC BEŠA   zastúpená starostom obce, v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe        v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona  NR SR č. 552/2003 Z. z...

Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja - informácia verejnosti

Oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu: Okresný úrad Nitra Odbor starostlivosti o životné prostredie Štef...

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroveň  vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.   Obec Beša v súlade s §4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o ...

Územné rozhodnute - Verejná vyhláška

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "Pial-Beša sanácia zemného telesa, projektová dokumentácia"

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci vydania rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby "Pial-Beša sanácia zemného telesa, projektová dokumentácia"

Postup pri registrácii chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na dom...

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby
prezidenta Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezísk...

Výsledky volieb do orgánov miestnych samospráv

Počet zapísaných voličov do zoznamu: 547Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 302Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 283Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu : 293
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov...

Voľby do orgánov samosprávy obce Beša - 10. november 2018

Voľby do orgánov samosprávy obce Beša - 10. november 2018

Integrované obslužné miesto občana

Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je dostupné pre občanov na Obecnom úrade v Beši.
IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste. Rýchlejšie, jednoduchšie a pod spoločnou strechou. Stačí navštíviť pracovisko IOMO a vybavíte:&...

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s konaním o umiestnení stavby a odstránení stavby

Oznámenie o začatí kolaudačného konania-verejná vyhláška

Oznámenie o začatí kolaudačného konania (verejná vyhláška) na časť stavby "Vedenie 2x400 kV Gabčíkovo - Veľký Ďur"

Seniori pozor, nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov!

Na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku (seniorov), polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov a zlodejov. V súčasnom období polícia zaznamenáva &nb...

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja  2016-2022 - zaslanie záverečného stanoviska

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Na stránke www.slovenskyvyrobca.sk bola vytvorená pre občanov kategória „Prebytky občanov miest a obcí Slovenska“, prostredníctvom ktorej majú občania možnosť cez internet predať prebytky zo svojej činnosti. Registrácia na webovej stránke je zdarma.

Oznámenie - Program rozvoja obce Beša pre obdobie 2015 - 2024

   163/2016      Obec Beša, Beša č. 306, 935 36 Beša, okr.: Levice, , IČO: 306789, mobil: 0905 205238, tel.:036 6331541, e-mail: obecbesa@stonline.sk
   O Z N Á M E N I E             &n...

Získali sme Pečať rozvoja obcí a miest

Obec Beša bola Národným informačným strediskom Slovenskej republiky vyhodnotená za rok 2015 ako samospráva s predpokladom stabilného rozvoja. Z 2926 slovenských obcí a miest, ktoré prešli ratingom na základe ekonomických údajov, legislatívy, vrátanie rozpočtovej zodpovednosti, bolo pozitívne vyho...

Oznámenie o strategickom dokumente

Obci Beša, ako dotknutej obci, bolo doručené oznámenie o strategickom dokumente: Stratégia CLLD "S nami pre nás" OZ Tekov-Hont. Uvedené oznámenie je v priloženom súbore. Verejnosť môže do kompletného dokumentu nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na ...

Vyhlásenie kandidatúry

Komunálne voľby 2014

Komunálne voľby 2014
Oficiálne výsledky komunálnych volieb - Obec Beša
Za starostu obce bol zvolený:
1. Miroslav Černák (SMK- MKP)- 288 hlasov


2. Ladislav Drappan (MOST- HÍD)- 79 hlasov
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Miroslav Černá...