Odstávka v dodávke vody

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod Levice oznamuje občanom, že  16.10.2019 t.j. v stredu  v čase od 9:00 - 16:00 hod. z  dôvodu plánovanej údržby vodovodu odstávka v dodávke vody z verejného vodovodu v celej obci. Za pochopenie ďakujú!

Oznámenie o uložení zásielky - Pavol Plavnický

Oznámenie o uložení zásielky - Pavol Plavnický

Výzva na vypracovanie cenovej ponuky

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343 2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.Asfaltovanie a výstavba miestnych komunikácií v obci Beša.

Pozvánka na Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

Pozvánka na Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov  - Poľovný revír Samostatná bažantnica Trávnica

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka

Oznámenie o uložení zásielky - Eduard Vyhnalík

Oznámenie o uložení zásielky - Eduard Vyhnalík

Výzva na predloženie cenovej ponuky


Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343 2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Rekonštrukcia kultúrneho domu Beša.

Zrušenie verejného obstarávania

Zrušenie verejného obstarávania podľa §57 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“)

Verejná vyhláška - Pozvánka Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

Verejná vyhláška - Pozvánka Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov, Poľovný revír Samostatná bažantnica Trávnica

Oznámenie o uložení zásielky - Eduard Vyhnalík

Oznámenie o uložení zásielky - Eduard Vyhnalík

Bešianský cer - zámer prevyhlásiť chránený strom a vyhlásiť ochranné pásmo

Oznámenie o zámere prevyhlásiť chránený strom Bešiansky cer a vyhlásiť jeho ochranné pásmo

Meranie zrakovej ostrosti

Dňa 6. septembra 2019 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Môžete si nechať odborne skontrolovať vnútroočný tlak a dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pred obecným úradom, v čase od 11:00 do 12:00 hod., v prípade záujmu aj dlhšie.

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Beša č. 2/2019

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Beša č. 2/2019 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, výške príspevku na čiastočnú...

Výzva na prdloženie cenovej ponuky

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343 2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Rekonštrukcia kultúrneho domu Beša.

Odbery krvi v okrese Levice

Prehľad miest odberov krvi v okrese Levice do konca roka 2019

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Beša č. 2/2019

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Beša č. 2/2019 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, výške príspevku na čiast...

Africký mor ošípaných - dôležité upozornenie RVPS

V súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných u domácich ošípaných, Regionálna veterinárna a potravinová správa v Leviciach dôrazne upozorňuje na zákaz nákupu ošípaných  od neregistrovaných chovateľov a najmä na nelegálne nákupy z Maďarska a Po...

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Pozvánka na zájazd na Balaton

Obec Beša Vás pozýva na jednodňový zájazd na Balaton do mesta Balatonfüred, ktorý sa uskutoční dňa 17. augusta 2019. Cena je 13,- €/osobu (zahŕňa dopravu). Prihlásiť na môžete na Obecnom úrade v Beši do 15.augusta.

Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania

Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania na vyvlastnenie vlastníckeho práva k pozemkom pre stavbu "Pial - Beša sanácia zemného telesa, projektová dokumentácia"

Oznámenie o uložení zásielky - Eduard Vyhnalík

Oznámenie o uložení zásielky - Eduard Vyhnalík

Oznámenie o uložení zásielky - Miroslav Lehocký

Oznámenie o uložení zásielky - Miroslav Lehocký

Oznámenie o uložení zásielky - Silvia Menküová

Oznámenie o uložení zásielky - Silvia Menküová

Oznámenie o uložení zásielky - Miroslav Lehocký

Oznámenie o uložení zásielky - Miroslav Lehocký

Oznámenie o uložení zásielky - Róbert Barna

Oznámenie o uložení zásielky - Róbert Barna

Oznámenie o uložení zásielky - Eduard Vyhnalík

Oznámenie o uložení zásielky - Eduard Vyhnalík

Oznámenie o uložení zásielky - Denisa Starčeková

Oznámenie o uložení zásielky - Denisa Starčeková

Upovedomie o začatí konania vo veci bažantnice

Upovedomenie o začatí konania  vo veci uznania Samostatnej bažantnice Trávnica a nariadenie vykonania miestnej ohliadky - doručenie verejnou vyhláškou

Ochrana úrody pred požiarmi

Blíži sa obdobie leta kedy sa myšlienky človeka prirodzene uberajú viac k oddychovým aktivitám prázdnin alebo dovolenky, ako myšlienkam na prácu. Nie všetci však môžu myslieť na zaslúžený oddych v tomto období. Jednou z hlavných skupín ľudí sú jednoznačne poľnohospodári, ktorí za...

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v celom katastrálnom území okresu Levice od 1.7.2019 od 8,00 hod. do odvolania

Oznámenie o čiastočnej uzávierke cesty III/1657 Beša - Tehla

Od  10.7.2019 (streda) od 7:00 hod.  do 15.7.2019 (pondelok) do 22:00 hod.  z dôvodu realizácie stavebnej úpravy cesty III/1657 Beša – Tehla  v km 8,880 – 10,480  v k.ú. obce Tehla v dĺžke  1,6 km ,  realizovanej pod názvom “Zvýšenie bezpečnosti na cestách II....

Harmonogram zberu separovaného odpadu na II. polrok 2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Beša č. 1/2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Beša č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Beša

Skúška sirén

Slovenské elektrárne a.s., Atómové elektrárne Mochovce oznamujú, že dňa 14.6.2019  (piatok) o 12,00 hod. bude vykonaná hlasitá skúška sirén dvojminutovým stálym tónom.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Nikoleta Molnárová

Upozornenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Levice na africký mor ošípaných

Pozvánka na Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

Pozvánka na Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov navrhovaných na začlenenie do poľovného revíru - Samostatnej bažantnice Trávnica

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Beša č. 1/2019

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Beša č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Beša

Výzva/Oznámenie o vstupe pre vlastníkov nehnuteľností v k.ú. Beša - Verejná vyhláška

Výzva/Oznámenie o vstupe pre vlastníkov nehnuteľností v k.ú. Beša - Verejná vyhláška

Pozvánka na Psí deň

Pozvánka na Psí deň

Informácia pre podnikateľskú verejnosť k e-Kase

Informácia pre podnikateľskú verejnosť k e-Kase

Výberové konanie MŠ

  OBEC BEŠA   zastúpená starostom obce, v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe        v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona  NR SR č. 552/2003 Z. z...

Výberové konanie ZŠ

OBEC BEŠA        v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona  NR SR          č. 552/2003 Z...

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Edita Birčáková

Pozvánka na zasadnutie Pozemkového spoločenstva - Lesnej spoločnosti Beša

Pozemkové spoločenstvo – Lesná spoločnosť Beša Vás pozýva na zasadnutie Zhromaždenia (Valná členská schôdza) dňa 1. júna 2019 o 16:00 hod. v Kultúrnom dome v Beši.

Meranie zrakovej ostrosti


Dňa 9.5.2019 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Môžete si nechať bezplatne skontrolovať vnútroočný tlak a dioptrie a vyskúšať
nové okuliarové rámy. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pred obecným úradom, v čase od 11,00 do 12,00 hod., v prípade
záujmu aj dlhšie...

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v celom katastrálnom území okresu Levice od 17.4.2019 od 8,30 hod. do odvolania

Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja - informácia verejnosti

Oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu: Okresný úrad Nitra Odbor starostlivosti o životné prostredie Štef...

Zber elektroodpadov

Obec Beša oznamuje občanom, že dňa 8.4.2019 (pondelok)  sa uskutoční zber elektroodpadov. Za elektroodpad sa považujú staré, pokazené chladničky, pračky, TV a rádioprijímače, počítače, monitory,  vysávače, svietidlá a iné spotrebiče. Prosíme občanov, aby elektroodpad vyložil...

Zápis detí do Materskej školy v Beši

ZÁPIS  DETÍ  DO  MATERSKEJ  ŠKOLY, BEŠA 88     ,, ZVEDAVÉ SLNIEČKA „   sa realizuje v zmysle zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zá...

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška Obce Beša - Upovedomenie o oprave chyby v písaní v rozhodnutí o umiestnení drážnej stavby : Pial - Beša sanácia zemného telesa, projektová dokumentácia

Harmonogram zberu separovaného odpadu na II. štvrťrok 2019

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Tibor Sládeček

Oznámenie o uložení zásielky - Eduard Vyhnalík

Oznámenie o uložení zásielky - Eduard Vyhnalík

Ochrana lesov pred požiarmi

Ochrana lesov pred požiarmi

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v celom katastrálnom území okresu Levice od 1.3.2019 od 8,00 hod. do odvolania

Oznámenie o čiastočnej uzávierke cesty Beša - Kalná nad Hronom

Povolenie na čiastočnú uzávierku cesty II/580 v km 26,376 - 38,328 od intravilánu obce Beša po križovatku s cestou I/76 Kalná nad Hronom od 1.3.2019 - 18.9.2019

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroveň  vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.   Obec Beša v súlade s §4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o ...

Návrh záverečného účtu Obce Beša za rok 2018

Návrh záverečného účtu Obce Beša za rok 2018

Územné rozhodnute - Verejná vyhláška

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "Pial-Beša sanácia zemného telesa, projektová dokumentácia"

Odpočet vodomerov

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.,  závod Levice oznamuje, že od 19.2.2019  sa v našej obci bude vykonávať odpočet stavu vody z vodomerov. Poverený pracovník vodární žiada odberateľov, aby umožnili prístup k vodomerom a zavreli psov.

Meranie zrakovej ostrosti

Očná optika Anpek dňa 19. februára 2019 (utorok) v čase od 10,30 hod. do 11,15 hod. v priestoroch obecného úradu uskutoční meranie zrakovej ostrosti zdarma. Klienti si môžu dať podľa potreby vymeniť sklá do vlastného rámu alebo im vyhotovia nové dioptrické okuliare za výhodné ceny. Ak...

Voľby do Európskeho parlamentu

Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý m...

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci vydania rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby "Pial-Beša sanácia zemného telesa, projektová dokumentácia"

Mobilný obecný rozhlas PAGGO.online

Obecný úrad neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v našej obci. Našou snahou je poskytnúť informácie aj občanom, ktorí sú celý deň v práci alebo mimo bydliska a nezachytia informácie z miestneho rozhlasu alebo úradnej tabule zverejnené v pracovnom č...

Postup pri registrácii chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na dom...

Oznámenie o uložení zásielky - Róbert Barna

Oznámenie o uložení zásielky - Róbert Barna

Oznámenie o uložení zásielky - Mária Kotlárová

Oznámenie o uložení zásielky - Mária Kotlárová

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby
prezidenta Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezísk...

Upozornenie na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti

Obecný úrad v Beši upozorňuje občanov, u ktorých v priebehu r. 2018 nastali zmeny vo vlastníctve  nehnuteľností ( pozemkov a stavieb)  nachádzajúcich sa v katastri obce Beša, napríklad: - nehnuteľnosť alebo časť nehnuteľnosti predali, darovali,
- nehnuteľnosť...

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude  dňa 30. januára 2019 v čase od 7,30 hod. do 15,15 hod.  bez dodávky elektriny časť obce od č.s. 1 do č.s. 60.

Vývoz komunálneho odpadu v roku 2019

Vývoz komunálneho odpadu realizuje spoločnosť Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov, a to v nepárnych týždňoch v stredu.

Harmonogram zberu separovaného odpadu na I. štvrťrok 2019Harmonogram zberu separovaného odpadu na I. štvrťrok 2019
 
marec  
(kovy   plasty     4. ...

ZOOM optika Bratislava

Dňa 21.12.2018 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava.Môžete si nechať bezplatne skontrolovať vnútroočný tlak a dioptrie, a vyskúšaťnové okuliarové rámy. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pred obecným úradom v čase od 11,00 hod. do 12,00 hod., v prípade záujmu aj dlhšie.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Beša č. 2/2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Beša č. 2/2018 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Beša na kalendárny rok 2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Beša č. 1/2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Beša č. 1/2018 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beša na kalendárny rok 2019

Dodatok č.4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2008

Dodatok č.4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Usmernenie OR HaZZ Levice

Usmernenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Leviciach k vykurovaciemu obdobiu a k používaniu pyrotechniky v súvislosti s blížiacich sa sviatkov Vianoc a Silvestra 2018

Skúška sirén

Dňa  14.  decembra 2018 (piatok)  v čase o 12.00 hod. bude vykonaná hlasitá skúška sirén dvojminútovým stálym tónom.

Oznámenie o uložení zásielky - Niko Kotlár

Oznámenie o uložení zásielky - Niko Kotlár

Návrh dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Beša č. 4/2008

o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2018

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2018 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní  za území obce Beša na kalendárny rok 2019

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2018

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2018 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za území obce Beša na kalendárny rok 2019

Oznámenie o uložení zásielky - Pavol Plavnický

Oznámenie o uložení zásielky - Pavol Plavnický

Návrh zmeny rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 2

Návrh zmeny rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 2

Návrh rozpočtu obce Beša na roky 2018-2021

Návrh rozpočtu obce Beša na roky 2018-2021

Mikulášsky jarmok- Mikulás napi vásár

Výsledky volieb do orgánov miestnych samospráv

Počet zapísaných voličov do zoznamu: 547Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 302Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 283Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu : 293
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov...

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude  dňa 26. novembra 2018 v čase od 7,30 hod. do 15,30 hod.  bez dodávky elektriny časť obce od č.s. 1 do č.s. 60.

Oznámenie o uložení zásielky - Miroslav Lehocký

Oznámenie o uložení zásielky - Miroslav Lehocký

Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s.

Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s. a upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov

Oznámenie o uložení zásielky - Niko Kotlár

Oznámenie o uložení zásielky - Niko Kotlár

Zber elektroodpadov

Obec Beša oznamuje občanom, že dňa 8.10.2018 sa uskutoční zber elektroodpadov. Za elektroodpad sa považujú staré, pokazené chladničky, pračky, TV a rádioprijímače, počítače, monitory,  vysávače, svietidlá a iné spotrebiče. Prosíme občanov, aby elektroodpad vyložili pred brány svo...

Pozvánka na členskú schôdzu Pozemkového spoločenstva - lesnej spoločnosti Beša

Pozemkové spoločenstvo - lesná spoločnosť Beša Vás pozýva na mimoriadnu členskú schôdzu dňa 7. októbra 2018 o 15:00 hod. do kultúrneho domu v Beši. Program: 1. Otvorenie  schôdze
2. Plánovaný výrub - organizačné zabezpečenie v roku 2018
3. Diskusia
4. Uznesenie a záver schôdze ...

Voľby do orgánov samosprávy obce Beša - 10. november 2018

Voľby do orgánov samosprávy obce Beša - 10. november 2018

Oznámenie o uložení zásielky - Niko Kotlár

Oznámenie o uložení zásielky - Niko Kotlár

Očkovanie psov a mačiek proti besnote

Súkromný veterinárny lekár MVDr. Ivan Uhliar oznamuje občanom obce, že dňa 8. septembra 2018 (v sobotu) bude vykonávať očkovanie psov a mačiek proti besnote a to v čase od 8.00 hod. do 9.00 hod. pri obecnom úrade, od 9.00 hod do 10.00 hod. pri predajni Coop Jednota a od 10,00 hod. na Kulantove....

Oznámenie o uložení zásielky - Niko Kotlár

Oznámenie o uložení zásielky - Niko Kotlár

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Leviciach  v súlade  s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky &nb...

Oznámenie o uložení zásielky - Róbert Barna

Oznámenie o uložení zásielky - Róbert Barna

Oznámenie o uložení zásielky - Eduard Vyhnalík

Oznámenie o uložení zásielky - Eduard Vyhnalík

Oznámenie o uložení zásielky - Mária Kotlárová

Oznámenie o uložení zásielky - Mária Kotlárová

Odpočet vodomerov

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod Levice oznamuje občanom, že od 8. augusta do 14. augusta 2018 bude pracovník  spoločnosti v našej obci vykonávať odpočet vodomerov. Odpočtár  žiada odberateľov, aby sprístupnili  vodomery  a zavreli psov.

Zájazd na Balaton

Obec Beša Vás pozýva na jednodňový zájazd na Balaton do mesta Balatonfüred, ktorý sa uskutoční dňa 4. augusta 2018. Cena je 13,- €/osoba (zahŕňa dopravu). Prihlásiť sa môžete na Obecnom úrade v Beši do 1. augusta.

Oznámenie o uložení zásielky - Silvia Menküová

Oznámenie o uložení zásielky -Silvia Menküová

Oznámenie o uložení zásielky - Eduard Vyhnalík

Oznámenie o uložení zásielky - Eduard Vyhnalík

Oznámenie o uložení zásielky - Mária Kotlárová, nar. 1976

Oznámenie o uložení zásielky - Mária Kotlárová, nar. 1976

Harmonogram zberu separovaného odpadu na II. polrok 2018

Harmonogram zberu separovaného odpadu  na II. polrok 2018

Ochrana úrody pred požiarmi

Letné obdobie sa vyznačuje okrem zvýšených teplôt aj zvýšenou aktivitou poľnohospodárov a občanov pri zbere úrody. Zber úrody je spojený so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, čo je zrejmé aj zo štatistiky požiarovosti. Z hľadiska príčiny vzniku požiarov súvisiacich so žatevným...

Pozvánka na športový deň

Obec Beša Vás pozýva na športový deň „Škola končí – leto začína“, ktorý sa uskutoční dňa 7.7.2018 od 15,00 hod. do 20,00 hod. na miestnom futbalovom ihrisku. Čakajú Vás požiarnici, súťaže, kolotoč, skákací hrad a trampolína. Pripravené bude občerstvenie a sladké prekvapenia. Tešíme sa...

Zrušenie trvalého pobytu - Miroslav Lehocky

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Miroslav Lehocky

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej školy v Beši

Obec Beša    v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona  NR SR  č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších...

Skúška sirén

Slovenské elektrárne, a.s., AE Mochovce oznamujú občanom, že dňa    8.  júna  2018 (piatok)  o 12.00 hod. bude v našej obci vykonaná hlasitá skúška sirén.

Oznámenie o uložení zásielky - Pavol Plavnický

Oznámenie o uložení zásielky - Pavol Plavnický

Integrované obslužné miesto občana

Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je dostupné pre občanov na Obecnom úrade v Beši.
IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste. Rýchlejšie, jednoduchšie a pod spoločnou strechou. Stačí navštíviť pracovisko IOMO a vybavíte:&...

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Leviciach   v y h l a s u j e
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU  v celom katastrálnom území okresu LEVICE  od 24.05.2018 od 08:00 hod.  do odvolaniaV čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku po...

Oznámenie o uložení zásielky - Eduard Vyhnalík

Oznámenie o uložení zásielky - Eduard Vyhnalík

Oznámenie o uložení zásielky - Eduard Vyhnalík

Oznámenie o uložení zásielky - Eduard Vyhnalík

ZOOM optika Bratislava

Dňa 23.4.2018 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Môžete si nechať bezplatne skontrolovať vnútroočný tlak a dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pred obecným úradom, v čase od 11,00 do 12,00 hod., v prípade záujmu aj dlhšie. Prineste ...

Prerušenie distritúcie elektriny

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude  dňa 9.5.2018 v čase od 7,45 hod. do 13,30 hod.  bez dodávky elektriny časť obce od č.s. 61 do č.s. 153 a od č.s. 203 do č.s. 216.

Oznam PPA pre žiadateľov priamych podpôr

Oznam PPA pre žiadateľov priamych podpôr. Pri vyzdvihnutí formulárov je potrebné zobrať so sebou aj obálku s prihlasovacími údajmi ( meno a heslo do geo-priestorovej žiadosti GSAA).

Prerušenie distritúcie elektriny

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude  dňa 10.4.2018 v čase od 7,35 hod. do 14,30 hod.  bez dodávky elektriny časť obce od č.s. 124 do č.s. 372.

Pozvánka Pozemkového spoločenstva - Lesnej spoločnosti v Beši

Pozemkové spoločenstvo - lesná spoločnosť Beša Vás pozýva na stretnutie členskej schôdze dňa 21. apríla 2018 o 16:00 hod. v Kultúrnom dome  Program: 1. Otvorenie, overenie uznášania schopnosti
2. Príprava voľby - člen revíznej komisie, po zosnulom p. Hroncovi
3. Hospodárenie spol...

Záverečný účet obce za rok 2017 - návrh

Záverečný účet Obce Beša  a rozpočtové hospodárenie  za rok 2017 - návrh

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude  dňa 5.3.2018 v čase od 7,30 hod. do 11,15 hod.  bez dodávky elektriny časť obce od č.s. 61 do č.s. 216 a v čase od 11,30 hod. do 15,00 hod. časť obce od č.s....

Upovedomenie o začatí konania verejnou vyhláškou

Upovedomenie o začatí konania verejnou vyhláškou

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky - Denisa Starčeková

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky - Denisa Starčeková

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie

Stavebné povolenie na stavbu : Novostavba rodinného domu v obci Beša, kat.územie Beša, na pozemkoch   par.č. 600/27, 600/28 /stav C-KN/

Harmonogram separovaného zberu odpadu na I. polrok 2018

Separovaný zber  odpadu realizuje spoločnosť Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov.

Termíny vývozu v I. polroku 2018: Plasty: 27.2.2018, 26.4.2018, 28.5.2018, 27.6.2018
Papier: 27.2.2018, 26.4.2018, 27.6.2018 Tetrapaky: 27.6.2018

Kovy: 27.6.2018

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu na rok 2018

Vývoz komunálneho odpadu realizuje spoločnosť Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov, a to v nepárnych týždňoch v stredu.

Výzva Pôdohospodárskej platobnej agentúry

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva všetkých žiadateľov priamych podpôr, ktorí  podali žiadosť o získanie podpory na plochu a doplnkovú platbu  v roku 2017, aby si urýchlene a neodkladne prevzali na Regionálnom pracovisku Levice, Dopravná 14,  rozhodnutie...

ZOOM optika Bratislava

Dňa 5.decembra 2017 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Môžete si nechať bezplatne skontrolovať vnútroočný tlak a dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pred obecným úradom, v čase od 11:00 do 12:00 hod, v pr...

Upozornenie vo veci orezu a výrubu stromov

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením

Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s., Bratislava

Výzva  Západoslovenskej distribučnej a.s., Bratislava na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy

Návrh VZN č. 3/2017

Návrh VZN č. 3/2017 o podmienkach prideľovania a bývania v nájomných obecných bytoch a o hospodárení s nimi                                

Návrh VZN č. 2/2017

Návrh VZN č. 2/2017 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Beša na kalendárny rok 2018

Návrh VZN č. 1/2017

Návrh VZN č. 1/2017 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beša na kalendárny rok 2018

Návrh rozpočtu obce Beša na roky 2018 - 2020

Návrh rozpočtu obce Beša na roky 2018 - 2020

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s konaním o umiestnení stavby a odstránení stavby

Oznámenie o uložení zásielky - Eduard Vyhnalík

Oznámenie o uložení zásielky - Eduard Vyhnalík

Prerušenie telekomunikačnej prevádzky

Slovak Telekom a.s. oznamuje občanom, že dňa 26. októbra 2017 v čase od 8:00 do 18:00 hod. bude prerušená telekomunikačná prevádzka z dôvodu zmeny technológie MTS v ktorej sú prevádzkované telekomunikačné služby v danej lokalite. Za pochopenie vopred ďakujú.

Oznámenie o uložení poštového poukazu na výplatu - Niko Kotlár

Oznámenie o uložení poštového poukazu na výplatu - Niko Kotlár

Kolaudačné rozhodnutie - verejná vyhláška

Kolaudačné rozhodnutie na užívanie stavby "Vedenie 2x400 kV Gabčíkovo-Veľký Ďur, SO 05: Preústenie V425 pred SS Veľký Ďur, SO 10: Zaústenie ÚOK do SS Veľký Ďur, SO 11: Zviditeľnenie zemniacich lán a inštalácia drevených búdiek"

Oznámenie o uložení zásielky - Pavol Plavnický

Oznámenie o uložení zásielky - Pavol Plavnický

Darujte s nami kvapku života!

Národná transfúzna služba v Nových Zámkoch a  Obecný úrad v Beši Vás pozývajú  na darovanie krvi. Odber sa uskutoční dňa 25.9.2017 v čase od 8,00 hod. do 10,00 hod.  v kultúrnom dome v Beši. Odvoz darcov z okolitých obcí do Beše bude zabezpečený (odchod ...

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 -

Elektronická adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Beši je obecbesa@stonline.sk

Prerušenie telekomunikačnej prevádzky

Slovak Telekom a.s. oznamuje občanom, že dňa 17. augusta 2017 v čase od 8:00 do 17:00 hod. bude prerušená telekomunikačná prevádzka z dôvodu zmeny technológie MTS v ktorej sú prevádzkované telekomunikačné služby v danej lokalite. Za pochopenie vopred ďakujú.

Oznámenie o uložení zásielky - Eduard Vyhnalík

Oznámenie o uložení zásielky - Eduard Vyhnalík

Oznámenie o začatí kolaudačného konania-verejná vyhláška

Oznámenie o začatí kolaudačného konania (verejná vyhláška) na časť stavby "Vedenie 2x400 kV Gabčíkovo - Veľký Ďur"

Oznámenie o uložení zásielky - Silvia Ménküová

Oznámenie o uložení zásielky - Silvia Ménküová

Oznámenie o uložení zásielky - Niko Kotlár

Oznámenie o uložení zásielky - Niko Kotlár

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude  dňa 23.8.2017 v čase od 7,45 hod. do 14,30 hod.  bez dodávky elektriny časť obce od č.s. 1 do č.s. 60.

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude  dňa 21.8.2017 v čase od 7,30 hod. do 15,15 hod.  bez dodávky elektriny časť obce od č.s. 241 do č.s. 350.

Harmonogram vývozu odpadu z plastov na II. polrok 2017

Vývoz plastového odpadu realizuje spoločnosť Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov a to  v párnych mesiacoch  v roku.

Termíny vývozu v II. polroku 2017: 24.8.2017 19.10.2017 27.12.2017

Oznámenie o uložení zásielky - Dominik Bartoš

Oznámenie o uložení zásielky - Dominik Bartoš

Kominárske služby

Oznamujeme vlastníkom rodinných domov, ktorí majú záujem o kominárske služby (čistenia, kontroly, revízie komínov a dymovodov), že sa do 18. augusta 2017 môžu prihlásiť na Obecnom úrade v Beši osobne alebo telefonicky (tel.číslo 036/6331541). Cena za bežné čistenie je 15,- €. Objednané služby pos...

Zájazd na Balaton

Obecný úrad v Beši Vás pozýva na jednodňový zájazd na Balaton do mesta Balatonfüred, ktorý sa uskutoční dňa 5. augusta 2017. Cena je 13,- €/osoba (zahŕňa dopravu). Prihlásiť sa môžete na OU v Beši do 28. júla 2017.

Ochrana úrody pred požiarmi

Usmernenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Leviciach vo veci ochrany úrody pred požiarmi v roku 2017

Informácia pre zákazníkov Slovak Telekom a.s.

Slovak Telekom a.s. informuje svojich zákazníkov, že dňa 30.6.2017 v čase od 8:00 do 18:00 bude  vykonávať práce na optickom kábli. Počas prác dôjde k prerušeniu poskytovania telekomunikačných služieb v  obci Beša (telefonovanie, internet, Magio TV). Služby mobilnej siete os...

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude  dňa 14.7.2017 v čase od 7,15 hod. do 15,00 hod.  bez dodávky elektriny časť obce od č.s. 1 do č.s. 60.

Návrh zmeny rozpočtu obce Beša na rok 2017 - rozpočtové opatrenie č. 1

Návrh zmeny rozpočtu obce Beša na rok 2017 - rozpočtové opatrenie č. 1

Oznámenie o uložení zásielky - Dominik Bartoš

Oznámenie o uložení zásielky - Dominik Bartoš

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude  dňa 8.6.2017 v čase od 7,30 hod. do 11,45 hod.  bez dodávky elektriny časť obce od č.s. 208 do č.s. 210, od č.s. 229 do č.s. 265 a od 307 do č.s. 357 a v ča...

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky ZŠ, Beša 88

Výberové konanie na obsadenie  funkcie riaditeľa/ky ZŠ, Beša 88

Rozhodnutie - verejná vyhláška

Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka pre Máriu Detvanovú - verejná vyhláška

Rozhodnutie - verejná vyhláška

Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka pre Zitu Boxanovú  - verejná vyhláška

Darujte s nami kvapku života!

Národná transfúzna služba v Nových Zámkoch a  Obecný úrad v Beši Vás pozývajú  na darovanie krvi. Odber sa uskutoční dňa 17.5.2017 v čase od 8,00 hod. do 10,00 hod.  v kultúrnom dome v Beši. Odvoz darcov z okolitých obcí do Beše bude zabezpečený (odchod z T...

Oznámenie o uložení zásielky - Niko Kotlár

Oznámenie o uložení zásielky - Niko Kotlár

Oznámenie o uložení zásielky - Róbert Barna

Oznámenie o uložení zásielky - Róbert Barna

Oznámenie o uložení zásielky - Niko Kotlár

Oznámenie o uložení zásielky - Niko Kotlár

Rozhodnutie - verejná vyhláška

Rozhodnutie - povolenie predĺženia predčasného užívania časti stavby "Vedenie 2x400 kV Gabčíkovo - Veľký Ďur"

Oznam Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre žiadateľov priamych podpôr

Oznam Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre žiadateľov priamych podpôr

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti predčasného užívania stavby-verejná vyhláška

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti predčasného užívania stavby-verejná vyhláška

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov - verejná vyhláška

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov - verejná vyhláška

Zápis do Materskej školy v Beši na školský rok 2017/2018

Zápis do Materskej školy v Beši na školský rok 2017/2018

Ochrana lesov pred požiarmi

        Každý rok vzniká spolu s jarným obdobím, obdobie zvýšeného rizika vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Zvýšený výskyt požiarov v prírodnom prostredí v jarnom období je spôsobený činnosťou občanov a to najmä pri spaľovaní suchej trávy, ...

Oznámenie o uložení zásielky - Mária Kotlárová

Oznámenie o uložení zásielky - Mária Kotlárová

Oznámenie o uložení zásielky - Dominik Bartoš

Oznámenie o uložení zásielky - Dominik Bartoš

Návrh Záverečného účtu Obce Beša za rok 2016

Návrh Záverečného účtu Obce Beša za rok 2016

Oznámenie o uložení zásielky - Mária Kotlárová

Oznámenie o uložení zásielky - Mária Kotlárová

Zrušenie trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Silvia Ménküová

Upozornenie na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti

Obecný úrad v Beši upozorňuje občanov, ktorým nastali v priebehu roka 2016 zmeny vo vlastníctve  nehnuteľností - pozemkov a stavieb  nachádzajúcich sa v katastri obce Beša, napríklad:- nehnuteľnosť alebo časť nehnuteľnosti predali, darovali,
- nehnuteľnosť aleb...

Pozvánka

Pozemkové spoločenstvo – lesná spoločnosť Beša Vás pozýva na opakovanú členskú schôdzu dňa 11. 2. 2017 o 16:00 hod. v Kultúrnom dome   Program: 1. Otvorenie, overenie uznášania schopnosti 2. Voľba členov do výboru po zosnulom p. Micháčovi a  p. Baťalíkovej 3. Diskusia ...

Harmonogram vývozu odpadu z plastov na I. polrok 2017

Vývoz plastového odpadu realizuje spoločnosť Tekovská ekologická s r.o. Nový Tekov a to  v párnych mesiacoch  v roku.

Termíny vývozu v I. polroku 2017: 17.2.2017 24.4.2017 20.6.2017

Oznámenie Okresného súdu Levice - Denisa Starčeková

Oznámenie Okresného súdu Levice - Denisa Starčeková

Oznámenie o uložení zásielky - Eduard Vyhnalík

Oznámenie o uložení zásielky - Eduard Vyhnalík

Pozvánka

Pozemkové spoločenstvo – lesná spoločnosť Beša Vás pozýva na členskú schôdzu dňa 7. 1. 2017 o 16:00 hod. v Kultúrnom dome
 Program: 1. Otvorenie, overenie uznášania schopnosti 2. Voľba členov do výboru po zosnulom p. Micháčovi 3. Hospodárenie spoločenstva v roku 2...

Všeobecne záväzné nariadenie obce Beša č. 2/2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Beša č. 2/2016 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Beša na kalendárny rok 2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Beša č. 3/2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Beša č. 3/2016 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beša na kalendárny rok 2017

Rozpočet obce na roky 2017-2019

Rozpočet obce na roky 2017-2019

Zmena rozpočtu obce na rok 2016 - rozpočtové opatrenie č. 2

Zmena rozpočtu obce na rok 2016 - rozpočtové opatrenie č. 2

Oznam Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre žiadateľov priamych podpôr

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Beša č. 3/2016

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Beša č. 3/2016 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beša na kalendárny rok 2017

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Beša č. 2/2016

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Beša č. 2/2016 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Beša na kalendárny rok 2017

Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2016 - rozpočtové opatrenie č. 2

Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2016 - rozpočtové opatrenie č. 2

Návrh rozpočtu obce na roky 2017-2019

Návrh rozpočtu obce na roky 2017-2019

Upovedomenie o podaní odvolaní - verejná vyhláška

Upovedomenie o podanom odvolaní voči rozhodnutiu č. 2016/579-07 o predčasnom užívaní časti stavby Vedenie 2x400 kV Gabčíkovo - Veľký Ďur, SO 05: Preústenie V425 pred SS Veľký Ďur, SO 10: Zaústenie ÚOK do SS Veľký Ďur, SO 11: Zviditeľnenie zemniacich lán a inštalácia drevených búdiek

Seniori pozor, nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov!

Na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku (seniorov), polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov a zlodejov. V súčasnom období polícia zaznamenáva &nb...

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja  2016-2022 - zaslanie záverečného stanoviska

Rozhodnutie (verejná vyhláška) - povolenie predčasného užívania časti stavby

Rozhodnutie (verejná vyhláška)  - povolenie predčasného užívania časti stavby "Vedenie 2x400 kV Gabčíkovo - Veľký Ďur" vydané Mestom Šurany

Darujte krv, darujete život!

Národná transfúzna služba v Nových Zámkoch v spolupráci s Obecným úradom v Beši organizuje dňa 3.10.2016 v čase od 8,00 hod. do 10,00 hod. darovanie krvi v kultúrnom dome v Beši. Srdečne Vás pozývame, príďte doplniť rady darcov vzácnej tekutiny! Ďakujeme za vš...

Upozornenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti

Západoslovenská vodárenská spoločnosť (ZsVS) upozorňuje, že sa v regióne vyskytli prípady falošných odpočtárov, ktorí sa preukazujú nepravými služobnými preukazmi zamestnancov ZsVS. Títo žiadajú odčítať stav vodomeru a následne požadujú od občanov úhradu za spotrebu pitnej vody v hotovosti. Záp...

Oznámenie o uložení zásielky - Bohuslav Kotlár

Očkovanie psov a mačiek proti besnote

Obecný úrad v Beši oznamuje chovateľom psov a mačiek, že súkromný veterinárny lekár MVDr. Ivan Uhliar vykoná pravidelné každoročné povinné očkovanie psov a mačiek proti besnote dňa 10. septembra 2016 (sobota)  v čase od 8,00 hod. do 9,00 hod. pri obecnom úrade, od 9,00 ...

Oznámenie o uložení zásielky - Mária Kotlárová

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude  dňa 27.9.2016 v čase od 7,30 hod. do 11,15 hod.  bez dodávky elektriny časť obce od č.s. 61 do č.s. 220.

Oznámenie o uložení zásielky - Niko Kotlár

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Beša

OBEC BEŠA
zastúpená Miroslavom Černákom, starostom obce, vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Beša v súlade s ustanovením § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Stanovuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Beša na kratš...

Odpočet stavu vodomerov

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod  Levice oznamuje svojím zákazníkom, že  od 9.8.2016 do 12.8.2016 sa bude vykonávať odpočet stavu vodomerov. Žiada vlastníkov domov, aby umožnili prístup k vodomerom.

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o predčasnom užívaní stavby

Oznámenie o začatí konania o predčasnom užívaní stavby a vytýčenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním - stavba "Vedenie 2x400 kV Gabčíkovo - Veľký Ďur"

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Na stránke www.slovenskyvyrobca.sk bola vytvorená pre občanov kategória „Prebytky občanov miest a obcí Slovenska“, prostredníctvom ktorej majú občania možnosť cez internet predať prebytky zo svojej činnosti. Registrácia na webovej stránke je zdarma.

Verejná vyhláška - pozvánka - zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

Oznámenie o uložení zásielky - Eduard Vyhnalík

Oznámenie o uložení zásielky - Eduard Vyhnalík

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky ZŠ, Beša 88

Zmena cestovného poriadku autobusovej dopravy od 1.7.2016

ODI eviduje zvýšený počet vodičov, ktorí jazdia pod vplyvom alkoholu - upozornenie

Okresný dopravný inšpektorát v Leviciach eviduje zvýšený počet vodičov, ktorí jazdia pod vplyvom alkoholu.

Škola končí, leto začína

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Upozornenie

Oznámenie o uložení zásielky - Denisa Starčeková

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky ZŠ, Beša 88

Oznámenie o uložení zásielky - Mária Kotlárová

Návrh Záverečného účtu Obce Beša za rok 2015

Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Beša

Poďte darovať krv, zachránite tým život!

Obecný úrad v Beši v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou v Nových Zámkoch organizuje darovanie krvi dňa 9.6.2016 od 8,00 hod. do 10,00 hod. v kultúrnom dome v Beši. Pozývame všetkých darcov a aj tých, ktorí chcú krv darovať prvýkrát!

Oznámenie - Program rozvoja obce Beša pre obdobie 2015 - 2024

   163/2016      Obec Beša, Beša č. 306, 935 36 Beša, okr.: Levice, , IČO: 306789, mobil: 0905 205238, tel.:036 6331541, e-mail: obecbesa@stonline.sk
   O Z N Á M E N I E             &n...

Zápis detí do materskej školy

Riaditeľka Materskej školy v Beši oznamuje, že zápis detí do materskej školy na šk. rok 2016/2017 sa uskutoční dňa 16.5.2016 v čase od 13.00 h do 14.45 h.

Oznam Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre žiadateľov priamych podpôr

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude v  dňoch 13.4.2016, 14.4.2016 a 18.4.2016 bez dodávky elektriny časť obce podľa prílohy.

Stanoviská k oznámeniu o strategickom dokumente "Program rozvoja obce Horný Pial 2014-2022"


Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente je možné predkladať najneskôr do 15 dní od jeho zverejnenia podľa § 6 ods. 5 zákona, t.j.  do 26. marca 2016  na adresu:
Okresný úrad Levice
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Dopravná 14
934 03  L...

Oznámenie o uložení zásielky - Eduard Vyhnalík

Oznámenie o uložení zásielky - Eduard Vyhnalík

Získali sme Pečať rozvoja obcí a miest

Obec Beša bola Národným informačným strediskom Slovenskej republiky vyhodnotená za rok 2015 ako samospráva s predpokladom stabilného rozvoja. Z 2926 slovenských obcí a miest, ktoré prešli ratingom na základe ekonomických údajov, legislatívy, vrátanie rozpočtovej zodpovednosti, bolo pozitívne vyho...

Oznámenie o strategickom dokumente

Obci Beša, ako dotknutej obci, bolo doručené oznámenie o strategickom dokumente: Stratégia CLLD "S nami pre nás" OZ Tekov-Hont. Uvedené oznámenie je v priloženom súbore. Verejnosť môže do kompletného dokumentu nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na ...

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Dominik Bartoš

Oznámenie o uložení zásielky - Denisa Starčeková

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov

Oznámenie o uložení zásielky - Mária Kotlárová

Harmonogram vývozu odpadu z plastov na rok 2016

Vývoz plastového odpadu realizuje spoločnosť Tekovská ekologická s r.o. Nový Tekov a to  v párnych mesiacoch  v roku.

Termíny vývozu v roku 2016:26.2.201628.4.201623.6.201616.8.201619.10.201616.12.2016

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu na rok 2016

Vývoz komunálneho odpadu realizuje spoločnosť Tekovská ekologická s r.o. Nový Tekov a to každú druhú stredu v nepárnych týždňoch v roku.

Termíny vývozu v roku 2016:
6.1.2016            
20.1.2016     &n...

Silvestrovský batôžkový ples- Szilveszteri batyubál

VZN č. 3/2015 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 2/2015 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní

VZN č. 1/2015 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov

Oznámenie o uložení zásielky - Eduard Vyhnalík

Oznámenie o uložení zásielky - Denisa Starčeková

Oznámenie o uložení zásielky - Eduard Vyhnalík

Oznámenie o uložení zásielky - Eduard Vyhnalík

Návrh VZN č. 3/2015 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh rozpočtu obce

Návrh VZN č. 2/2015 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní

Návrh VZN č. 1/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov

Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2015 - rozpočtové opatrenie č. 2

Voľby do NR SR - Informácie pre voliča

Oznámenie o uložení zásielky - Bohuslav Kotlár

Oznámenie o uložení zásielky - Eduard Vyhnalík

Oznámenie o uložení zásielky - Eduard Vyhnalík

Vykurovacie obdobie - list Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Leviciach

Odpočet spotreby elektriky

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že od 22.10.2015 do 25.10.2015  sa koná odpočet spotreby elektrickej energie.  Žiada  odberateľov, aby  v uvedenom termíne sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu elektromerov.

Oznámenie o uložení zásielky - Denisa Starčeková

Kurz prvej pomoci

Slovenský Červený kríž, územný spolok Levice ponúka kurz prvej pomoci s možnosťou získania certifikátu.

Darujte krv, darujete život!

NTS Nové Zámky v spolupráci s Obecným úradom v Beši Vás organizujú darovanie krvi.
Odber sa uskutoční 15.10.2015 od 8,00 hod. do 10,00 hod. v miestnom kultúrnom dome.
Pozývame všetkých darcov! Ďakujeme za pomoc!

Návrh zmeny rozpočtu obce

Návrh zmeny rozpočtu Obce Beša na rok 2015 - rozpočtové opatrenie č. 1

Odpočet stavu vodomerov

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod  Levice oznamuje svojím zákazníkom, že  od 17.8.2015 do 19.8.2015 sa bude vykonávať odpočet stavu vodomerov. Žiada vlastníkov domov, aby umožnili prístup k vodomerom.

Zájazd do Budapešti

Pozývame Vás na zájazd do Budapešti, ktorý sa uskutoční dňa 20.8.2015.

Letné tábory pre deti zo sociálne slabších rodín

Oznámenie o uložení zásielky - Denisa Starčeková

Daruj krv - daruješ život!

NTS Nové Zámky v spolupráci s Obecným úradom v Beši Vás pozývajú na dar života darovaním krvi.
Odber sa uskutoční 16.6.2015 od 8,00 hod. do 10,00 hod. v miestnom kultúrnom dome.

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 4.6.2015 v čase od 7,30 hod. do 15,30 hod. bez dodávky elektriny časť obce od č.d. 1 po č.d. 60.

Harmonogram vývozu plastového odpadu

Vývoz plastového odpadu realizuje spoločnosť Tekovská ekologická s r.o. Nový Tekov a to  v párnych mesiacoch  v roku.

Termíny vývozu v roku 2015:
26.2.2015            27.8.2015
30.4.2015     &n...

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu

Vývoz komunálneho odpadu realizuje spoločnosť Tekovská ekologická s r.o. Nový Tekov a to každý druhý utorok v párnych týždňoch v roku.

Termíny vývozu v roku 2015:
6.1.2015             7.7.2015
20.1.2015   &nbs...

Zbierka SČK

Vyhlásenie kandidatúry

Komunálne voľby 2014

Komunálne voľby 2014
Oficiálne výsledky komunálnych volieb - Obec Beša
Za starostu obce bol zvolený:
1. Miroslav Černák (SMK- MKP)- 288 hlasov


2. Ladislav Drappan (MOST- HÍD)- 79 hlasov
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Miroslav Černá...