Podávanie priznaní k dani z nehnuteľností

Obec Beša, ako správca miestnych daní oznamuje, že povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti za rok 2024 má každá fyzická a právnická osoba, ktorá v katastrálnom území Beša v roku 2023 nadobudla alebo previedla nehnuteľnosť  (kúpa, predaj, darovanie a pod.). P...

Harmonogram zberu separovaného odpadu na I. polrok 2024


Cestovný poriadok spoločnosti Arriva Nové Zámky platný od 10.12.2023 do 14.12.2024

Spoločnosť Arriva Nové Zámky a.s. oznamuje cestujúcej verejnosti, že od 10. decembra 2023 platí nový cestovný poriadok. Autobusové linky č. 402421 Levice - Beša - Dolný Pial a  č. 402422 Levice - Veľký Ďur - Lok - Tehla - Beša/Lula sú v prílohách.

Upozornenie ZsD a.s. vo veci orezu a výrubu stromov

Západoslovenská distribučná a.s. Vás upozorňuje na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme podľa §43 zákona č. 251/2021 Z.z. v platnom znení.

Oznámenie - Výrub

Odpočet elektromerov

Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia afrického moru ošípaných

Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia afrického moru ošípaných v populácii diviačej zveri (nekomerčné chovy - drobnochovy vrátane chovov s 1 ošípanou) nariadené Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v Leviciach

Harmonogram zberu separovaného odpadu na II. polrok 2023

Obec Beša ponúka 3-izbový byt do nájmu v obecnej štvorbytovke s.č. 371

Bezplatná dlhová poradňa Levice

Bezplatná dlhová poradňa v Leviciach si vás dovoľuje informovať, že stále máte možnosť využiť bezplatné dlhové poradenstvo, ak ste pre zadlženie v ťažkej finančnej situácii, uchádzate sa o osobný bankrot, ste v exekúcii, neviete splácať úver, z dôvodu finančných problémov sa...

Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s.

Západoslovenská distribučná a.s. Správa energetických zariadení Stred vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov, správcov (ďalej len vlastníkov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstránenie a okliesnenie s...

Kampaň Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. s názvom „eFaktúra za vod(o)u“

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Vás informuje o spustení novej kampane s názvom "eFaktúra za vod(o)u“, ktorej cieľom je motivovať čo najviac odberateľov k aktivácii zasielania elektronických faktúr e-mailom.

Oznámenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti

Západoslovenská vodárenská spoločnosť Vás v súvislosti so zmenou ceny vodného a stočného žiada o spoluprácu. Odčítajte stav Vášho vodomeru a nahláste ho elektronicky na internetovej stránke www.odpocet.zsvs.sk. Urobte tak najneskôr do 1. júla 2022 a zapojte sa do súťaže...

Prieskum "Cestovanie v Nitrianskom samosprávnom kraji"

Spoločnosť ARRIVA Nové Zámky, a.s. realizuje prieskum s názvom Cestovanie v Nitrianskom samosprávnom kraji, v ktorom majú cestujúci poskytnúť spätnú väzbu na dopravu v regióne. Do prieskumu sa môžu cestujúci zapojiť od 16. mája do 30. júna 2022, a to vyplnením online dotazníka. Dotazník priesku...

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021-2025 - oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja  na roky 2021 - 2025" je zverejnené na webovej stránka ministerstva : https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2021-2025 Verejnosť môže písomn...

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok (2021).

Úroveň  vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok (2021).   Obec Beša v súlade s §4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a ...

Vonkajšie fitnes centrum otvorené!

Vďaka podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja sa nám podarilo, na základe projektu "Pohybom k zdraviu!" zameraného na športu, podaného v roku 2020, otvoriť na konci decembra 2021 vonkajšie fitnes centrum, ktoré je situované pri zdravotnom stredisku. Súčasťou sú 4 prvky outdoorového fitnes, ktoré...

Rozsah hodnotenia "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021-2027" - informácia

Oznamujeme verejnosti, že stanoviská k Rozsahu hodnotenia „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2027“ je možné predkladať najneskôr do 10 dní od zverejnenia na adresu: Okresný úrad Nitra Odbor starostlivosti o životné prostr...

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021-2027 - oznámenie o strategickom dokumente

Oznamujeme verejnosti, že písomné stanoviská k oznámeniu o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2027“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu: Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivo...

Možnosť zakúpenia Arriva čipovej karty online

Spoločnosť Arriva Nové Zámky, a.s. týmto informuje cestujúcu verejnosť o možnosti zakúpenia novej čipovej karty pre cestujúcich /žiakov, študentov a seniorov/ prostredníctvom e-shopu bez návštevy zákazníckeho centra, z pohodlia svojho domova a to online cez internet na&...

Pravdy a mýty o odpade

Pravdy a mýty o odpade

Informácia o zriadení informačných kancelárii pre obete trestných činov

Ministerstvo vnútra SR v každom krajskom meste vytvorilo informačné kancelárie pre obete trestných činov, ktoré sú zamerané na päť cieľových skupín – obete z radov seniorov, obete násilných trestných činov, nenávistných trestných činov a extrémizmu, obete obchodovania s ľuďmi a obete z radov ml...

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1.4.2021 a potrvá do 31.10.2021.
K 11.3.2021 je sčítaných 60,5 % obyvateľov obce Beša.
Viac informácií na www.scitanie.sk

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok (2020)

Úroveň  vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok (2020).   Obec Beša v súlade s §4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a ...

Demografické údaje za rok 2020

Demografické údaje za rok 2020 nájdete v prílohe

Oznamy a správy obecného rozhlasu formou sms správ

Obec Beša Vám ponúka možnosť prijímať  obecné oznamy a hlásenia miestneho rozhlasu formou krátkych SMS správ. Touto formou sa budú rozosielať dôležité informácie (napr. plánované odstávky sieti, predajné akcie, rôzne podujatia, ordinovania lekárov...). Ponúkaná služba je pre občan...

Informácia zo zasadnutia Krízového štábu obce Beša

Dňa 12.3.2020 o 18,00 hod. zasadal Krízový štáb obce Beša v súvislosti so zavedením opatrení na ochranu obyvateľstva a subjektov nachádzajúcich sa na území obce Beša pred šírením ochorenia COVID-19.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroveň  vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.   Obec Beša v súlade s §4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o ...

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť  alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy.

Bešianský cer - zámer prevyhlásiť chránený strom a vyhlásiť ochranné pásmo

Oznámenie o zámere prevyhlásiť chránený strom Bešiansky cer a vyhlásiť jeho ochranné pásmo

Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja - informácia verejnosti

Oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu: Okresný úrad Nitra Odbor starostlivosti o životné prostredie Štef...

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroveň  vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.   Obec Beša v súlade s §4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o ...

Postup pri registrácii chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na dom...

Výsledky volieb do orgánov miestnych samospráv

Počet zapísaných voličov do zoznamu: 547Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 302Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 283Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu : 293
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov...

Voľby do orgánov samosprávy obce Beša - 10. november 2018

Voľby do orgánov samosprávy obce Beša - 10. november 2018

Integrované obslužné miesto občana

Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je dostupné pre občanov na Obecnom úrade v Beši.
IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste. Rýchlejšie, jednoduchšie a pod spoločnou strechou. Stačí navštíviť pracovisko IOMO a vybavíte:&...

Seniori pozor, nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov!

Na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku (seniorov), polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov a zlodejov. V súčasnom období polícia zaznamenáva &nb...

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Na stránke www.slovenskyvyrobca.sk bola vytvorená pre občanov kategória „Prebytky občanov miest a obcí Slovenska“, prostredníctvom ktorej majú občania možnosť cez internet predať prebytky zo svojej činnosti. Registrácia na webovej stránke je zdarma.

Vyhlásenie kandidatúry

Komunálne voľby 2014

Komunálne voľby 2014
Oficiálne výsledky komunálnych volieb - Obec Beša
Za starostu obce bol zvolený:
1. Miroslav Černák (SMK- MKP)- 288 hlasov


2. Ladislav Drappan (MOST- HÍD)- 79 hlasov
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Miroslav Černá...