Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok (2021).

Úroveň  vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok (2021).

 

Obec Beša v súlade s §4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2021.

Úroveň vytriedeného komunálneho odpadu sa vypočíta nasledovne:

Súčet hmotností vytriedených zložiek komunálneho odpadu sa vydelí hmotnosťou /všetkých/ komunálnych odpadov vznikajúcich v obci za predchádzajúci kalendárny rok.

Vytriedené zložky:    164532 kg

Komunálny odpad:   320862  kg

Výpočet: /164532  : 320862/x100=51,28

Percento separácie v obci Beša za rok 2020 činí 51,28 %

 

 

 

 

Beša, dňa 28.2.2022