POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce B e š a                                                                            &nbs...

POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obce Beša

                                          Starosta obce Beša          ...

POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obce Beša

Starosta obce B e š a
V Beši, dňa  10.9.2018
P O Z V Á N K Ana zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Beša      Na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  z v o l á v ...

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva - 15.6.2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva - 15.6.2018

POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obce Beša

Starosta obce B e š a                                                                            &nbs...

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva - 14.3.2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva - 14.3.2018

POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obce Beša

Starosta obce B e š a                                                                            &nbs...