Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:
Vyčistiť formulár

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
245/2024združená dodávka plynuSlovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35815256
170/2024Spoločné verejné obstarávanie na dodávku plynu Komunál - Servis s.r.o., Hlavná 3, 080 01 Prešov, IČO 51115026200 €
153/2024Nájomná zmluvaFilip Václav 935 36 Beša51,62 Eur
1424063Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SRDobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzova 17, 831 03 Bratislava 3 IČO: 001774741400 Eur
129/2024dodávka reklamných predmetov - hračka plyšová Dobrotkovo 17 ksPoskytovateľ: HYZA a.s, Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO 315625400 €
105/2024Dotácia športuTelovýchovná jednota Klas Beša, o.z. 935 36 Beša 125 IČO: 31103855 2500 Eur
051/2024Dodanie tovaruOVD - Ovocinárske družstvo Za traťou 1427 941 31 Dvory nad Žitavou IČO: 36 558 460
051/2024Dodávka tovaruOVD - ovocinárske družstvo Za traťou 14 27 941 31 Dvory nad Žitavou IČO: 36 558 460
53/2024Nájomná zmluvaCsaba Varga141,38 Eur
376/2023/001Nájomná zmluvaEva Horváthová188 Eur
374/2023/001Nájomná zmluvaŠtefan Géczi Tóth188 Eur
371/2023/001Nájomná zmluvaSilvia Szabóová188 Eur
367/2023/001Nájomná zmluvaAdriana Fűriová188 Eur
375/2023/001Nájomná zmluvaEnikő Kotorová188 Eur
364/2023/001Nájomná zmluvaMária Ladányiová188 €
361/2023/001Nájomná zmluvaMartin Kosár 188 Eur
360/2023/001Nájomná zmluvaJaroslav Kováč188 Eur
4Dodatok č.4 k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č. 11011221Waste transport, a.s. Mochovce 1, 935 32 Kalná nad Hronom IČO: 36046221
1730/2023/OSČDotácia: Udržiavacie práce na tribúne futbalového ihriska v BešiNitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 949 01 Nitra IČO: 378612985000 €
286/2023audit individuálnej účtovenej závierky, overenie výročnej správy, preverenie hospodárenia obceDodávateľ: Ing. Ľudovít Fiala, certifikovaný audítor, Dunajská Streda, Veľkoblahovská 6750/9E, IČO: 323232041650 €
5100000618združená dodávka elektrinyDodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava0 €
IROP-Z302091DAS8-91-108Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Pribinova 25 81109 Bratislava IČO: 503492875200 Eur
271/2023udelenie súhlasu - licencie na podujatie "Bešianske hody"Dodávateľ: SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, IČO: 01784540 €
236/2023hudobná produkcia skupiny Pluto v obci Beša dňa 23.7.2023 v rámci podujatia Gabriel Valach, Petőfiho 18, Pohronský Ruskov350 €
235/2023kultúrny program v obci Beša dňa 23.7.2023 v rámci podujatia Simona Ambrus Lelkesová DiS.art., Varjašská 1653/40,Gabčíkovo550 €
109/2023/004dotácia na II. polrok 2023 Telovýchovná jednota KLAS Beša, 935 36 Beša 125, IČO 311038552500 €
23/2023Predmetom zmluvy sú dodávky tovarovOVD - ovocinárske družstvo Za traťou 1427 941 31 Dvory nad Žitavou IČO: 36558460
203/2023dodanie dohodnutého množstva silovej elektriny a zabezpečenie distribúcie elektriny Dodávateľ: Energie2, a.s., OZ - Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava0 €
200/2023výkon verejného obstarávania na nákup elektrickej energie vo vlastnom menePríkazník: Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región, Mestský úrad, ul. 1.mája 2, Zlaté Moravce, IČO 3187517390 €
191/2023kultúrny program v obci BešaSimona Ambrus Lelkesová DiS.art., Varjašská 1653/40,Gabčíkovo550 €
159/2023Nájomná zmluvaSilvia Szabóová188 €
295/2020/001Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č.295/2020/001Tatiana Vadkertiová Dvory nad Žitavou
137/2023manažment projektuEkologické a inovačné centrum o.z. 1.mája 393/58 920 41 Leopoldov1400 Eur
9/VO/05/2023/EL-KSVOZabezpečenie príležitostného spoločného verejného obstarávania Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región Mestský úrad, Ulica 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce IČO: 3187517390 €
1Dodatok č.1 o zmene bankového účtu k zmluve č. 109/2023Telovýchovná jednota KLAS Beša, 935 36 Beša 125, IČO 31103855
109/2023podpora športuTelovýchovná jednota KLAS Beša, 935 36 Beša 125, IČO 311038552500 €
23/15/054/49Poskytnutie finančného npríspevku na podporu vytvorenia pracovného iestaÚrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice Ľ.Štúra 53 93401 Levice IČO:307945365101,11
317/2022Zmluva o zabezpečení odchytu túlavých zvierat na území obceOZ Šťastný domov - Happy house Krížny vrch 24 934 05 Levice312,5 Eur
4/2022zmluva o vykonávaní úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmiSF Solutions, s.r.o. Bardoňovo 192, 941 49 Bardoňovo IČO:51192047
1Dodatok k príkaznej zmluveKOMUNAL - SERVIS, s.r.o. Hlavná 3 080 01 Prešov IČO:51115026150 Eur
3dodávka elektrinyEnergie2 a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava IČO: 46113177
3Dodávka plynuEnergie2 Lazaretská 3a 811 08 Bratislava IČO:46113177
5100000618dodávka plynuSlovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy/44a 825 11 Bratislava
3Dodatok č.3 k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu Waste transport, a.s. Kukuričná 8 831 03 Bratislava IČO:36046221
321/2022poskytovanie kvalifikovanej služby vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečaťDodávateľ: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárová 8, 917 02 Trnava, IČO 42156424 0 €
322/2022prevod výpočtovej technikyDodávateľ:DEUS, Nám. Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava, IČO 457363590 €
2022/48Zmluva o poskytovaní audítorských služiebIng. Ľudovít Fiala, certifikovaný audítor Veľkoblahová 6750/9E IČO:323232041500
282/2022Dodávka tovaruCOOP Jednota Levice Ludanská cesta 2967/6A 934 05 Levice IČO: 341500561845 €
251/2022umelecký výkon - kultúrny program v KD Beša 3.9.2022Simona Ambrus Lelkesová DiS. art., Varjašská 40, Gabčíkovo, 93005650 €
2dodatok č.2 k zmluve o dielo č.235/2021Profi steel holding, s.r.o. Kalnická cesta 12 934 01 Levice IČO: 47845155
156/2022zabezpečenie výkonu verejného obstarávania na nákup elektrickej energieRegionálne združenie miest a obcí Tekov, Hronské Kľačany 527, IČO 420430691500 €
20/VO/08/2022/PL-KSVerejné obstarávanie - nákup zemného plynuObec Mužla Hlavné námestie 711/2 943 52 Mužla IČO: 00309125
195/2022softvérový produkt s názvom Bio-Nexus SK, s.r.o., Klincová 2136/35, Bratislava, IČO 468123420 €
2Dodatok č.2 k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava IČO: 36046221
77/2022/001Dotácia športuTJ KLAS Beša 935 36 Beša 125 IČO: 311038552500 €
1dodatok č.1 k zmluve o dielo č.235/2021Profi steel holding, s.r.o. Kalnická cesta 12, 934 01 Levice IČO: 47845155
023/2022dodávky tovarovOVD - ovocinárske družstvo Za traťou 1427 941 31 Dvory nad Žitavou IČO: 36558460
Dodatok č.1 k zmluve č. E1341 08U03DodatokEnvironmentálny fond Nävedzová 806/5 821 01 Bratislava24510 Eur
OcÚBeša 131/2022zámena pozemkov parc.č. 14/4, 187/3 k.ú. BešaIng. Marián Lokša, Levice0 €
OcÚBeša 130/2022kúpa pozemku parc.č. 12/1 k.ú.BešaIng. Marián Lokša, Levice200 €
OcÚBeša 142/2022členstvo v združení obcíDodávateľ: Združenie obcí Tekov JUD-MERIDIEM, Lok, Poštová ulica 23, IČO 544942730 €
119/2022Hydroizolácia plochej strechy so zateplením na budove MŠ BešaMilan Daubner 969 81 Štiavnické Bane 261 IČO:5231737323883,5 Eur
95/2022Nákup kompostérov pre domácností v obci BešaJRK Slovensko Rajská 2341/15A 811 08 Bratislava IČO: 5053095024510 €
77/2022Dotácia športuTelovýchodná jednota KLAS Beša občianske združenie 935 36 Beša 125 IČO: 311038552500 €
E1341 08U03Nákup kompostérov pre domácností v obci BešaEnvironmentálny fond Nevädzová 806/5 821 01 Bratislava IČO: 3079649134505 €
270/2021zriadenie grantového účtuPrima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 315759510 €
154/2021/002Zmluva o poskytnutí dotácií na podporu športuTelovýchodná jednota KLAS beša občianske združenie 935 36 Beša 125 IČO: 311038551300 €
235/2021Oprava fasád a strechy na objekte KDProfi steel holding, s.r.o. Kalnická cesta 12 934 01 Levice IČO: 4784515582068,2 Eur
220/2021zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkovDOXX-Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO 363910000 €
228/2021Dodávka ovocia a zeleninyPAM fruit s.r.o. M. Rázusova 684/24 95 501 Topolčany IČO:51801671 Eur
219/2021Vybudovanie fitness ihriskaBrano s.r.o. 038 35 Vala 356 IČO:47580330 4332 Eur
190/2021/002audit účtovnej záaudit individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020, overenie výročnej správy za r.2020,preverenie hospodáreniaIng. Ľudovít Fiala CA, Dunajská Streda, Veľkoblahovská 6750/9E,929 01, IČO: 323 232 041350 €
154/2021poskytnutie finančnej dotácie na rok 2021Telovýchodná jednota KLAS Beša občianske združenie 935 36 Beša 125 IČO: 311038554500 €
809/2021/OKaŠDotácia športuNitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra IČO:37861298 1501 Eur
139/2021Stavebné práce - renovácia parkietJúlius Botka 93535 Tehla 16 IČO:439629045476 €
023/2021dodávka tovarovOVD -ovocinárske družstvo Za traťou 1427 941 31 Dvory nad Žitavou IČO: 36558460
362021Zmluva o poskytovaní slubyCMT Group s.r.o. Panenská 13 811 03 Bratislava IČO: 47372141
15/2021/068výpožička koncového zariadenia a SIM kartyŠtatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava, IČO: 001661970 €
73/2021Stavebné práceJán Krčmár 941 49 Bardoňovo 276 IČO: 5035153212978,9 €
11011221Zmluva o zbere, vývoze a zňeškodnení odpaduWaste transport, a.s. Kukuričná 8 83103 Bratislava IČO: 36046221 Eur
15/BA/2021Zmluva o nakladaní s odpadmiArguss, s.r.o. Michalská 9 811 03 Bratislava IČO:31365213
1199000981Poistenie zodpovednostiKomunálna poisťovňa Štefánikova 17 81105 Bratislava IČO: 31595545120 Eur
282/2020/001Nájomná zmluvaMária Ladányiová188 Eur
268/2020/001Nájomná zmluvaJaroslav Kováč188 Eur
269/2020/001Nájomná zmluvaMartin Kosár188 Eur
281/2020/001Nájomná zmluvaAdriana Füriová188 Eur
295/2020/001Nájomná zmluvaTatiana Vadkertiová188 Eur
305/2020/001Nájomná zmluvaŠtefan Géczi Tóth188 Eur
298/2020/001Nájomná zmluvaEnikő Kotorová188 Eur
304/2020/001Nájomná zmluvaHelena Havlíková188 Eur
OP:5100000618, IČO:00306789Dodávka plynuSlovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava IČO: 35815256
7Dodatok č.6 k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č.100 039Tekovská ekologická s.r.o. 935 33 Nový Tekov č.133 IČO:34131451
4419011355Poistná zmluvaKomunálna poisťovňa Štefánikova 17 811 05 Bratislava1098,56 €
267/2020výpožička koncového zariadenia a SIM kartySR-Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava, IČO: 001661970 €
238/2020/004poskytovanie služby dodávky elektrinyEnergie2 a.s.,OZ Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3s, 811 08 Bratislava, IČO: 461131770 €
20/15/010/77Dohoda o pomoci v hmotnej núdziÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice Ľ.Štúra 53, 934 01 Levice IČO:30794536
20/15/012/49Dohoda o pomoci v hmotnej núdziÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice Ľ.Štúra 52 934 01 Levice IČO:30794536
233/2020výkon verejného obstarávania na dodávku zemného plynuKomunal Servis - Verejné obstarávanie, s.r.o., Mládežnícka 24, Levice, IČO 53 065 778150 €
52Nájomná zmluvaPoľnohospodárske družstvo Beša 935 36 Beša 172 IČO: 00194409394,07 €
206/2020/002účelovo viazaná dotácia z rozpočtu NSK na podporu kultúryNSK, Rázusova 2A, 94901 Nitra, IČO. 37861298500 €
206/2020/002
217/2020dodávka tovarov: ovocia, zeleniny a výrobkov z nichOVD - ovocinárske družstvo, Za traťou 1427, 941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 36 558 4600 €
210/2020výkon verejného obstarávania na nákup elektrickej energieKomunal Servis - Verejné obstarávanie, s.r.o., Mládežnícka 24, 934 01 Levice, IČO: 53 065 778150 €
208/2020dodávka produktov a vykonanie služieb - dvere v kultúrnom domeINTER-OKNO s.r.o., Hadovská cesta 8, 945 01 Komárno6900,6 €
202/2020poskytovanie služieb SMSinfoVia Mobile s.r.o., M.Bela 7, Bratislava
155/2020/001audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019, overenie výročnej správy za r.2019,preverenie hospodáreniaiIng. Ľudovít Fiala, CA, Veľkoblahovská 6750/9E,Dunajská Streda, IČO 323 232 041350 Eur
63/2020/001hudobné dielo počas akcie Torma Róbert, Jur nad Hronom400 Eur
145/2020Odber druhotných surovínMiroslav Kováč MS KOV 951 53 Machulince 394 IČO:36102156
148/2020dodávka tovarov: ovocia, zeleniny a výrobkov z nichOVD- ovocinárske družstvo, Za traťou 1427, Dvory nad Žitavou 941 31, IČO: 36 558 460 Eur
143/2020výber dodávateľa služieb poistenia majetku a zodpovednosti za škoduKomunál-Servis, s.r.o., Hlavná 3, 080 01 Prešov20 Eur
80/2020Finančná dotáciaTelovýchodná jednota KLAS beša občianske združenie 935 36 Beša 125 IČO: 311038554500 €
63/2020hudobno-spevácke vystúpenie 23.2.2020 Simona Ambrus Lelkesová DIS.art.,Gabčíkovo400 Eur
59/2019/003prevod vlastníckych práv k nehnuteľnostiJUDr. Vlasta SUCHANOVÁ so sídlom Podzámska 32, Nové Zámky Správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod značkou S12 ako správca úpadcu Katarína BEZÁKOVÁ, , 949 01 Nitra Občan SR 114 €
271/2019dodávka stravy pre deti do MŠ PozbaObec Pozba, Pozba 162, 941 51, IČO: 00309206 3,58 Eur
6Dodatok č.6 k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č.100 039Tekovská ekologická s.r.o. 935 33 Nový Tekov č.133
10102019Konzultačná činnosťIveta Gaučíková200
237/2019odoberanie biologicky rozložiteľných odpadovARGUSS, s.r.o., Michalská 9, 811 03 Bratislava, IČO: 31365213 Eur
227/2019Asfaltovanie a výstavba miestnych komunikáciív obci BešaMBM-GROUP, a.s. Hviezdoslavovo nám.213 029 01 Námestovo IČO: 3674051920667,9 €
226/2019Rekonštrukcia kultúrneho domu BešaIng. Ivan Zrubec -RODIS Sokolovská 20 934 01 Levice IČO: 3428054527120 Eur
2019/044audit individuálnej účtovnej závierky rok 2018, overenie výročnej správy a preverenie hospodárenia obceIng. Ľudovít Fiala, certifikovaný audítor, Veľkoblahovská 6750/9E, Dunajská Streda,94201, IČO: 323 232 04 1350 Eur
185/2019Výstavba chodníka pri ZŠ bešaElem-Stav, s.r.o. Miloš Lantai 935 36 Beša 193 IČO: 5107835019123,9 Eur
31/2019/003Finančná dotáciaTelovýchodná jednota Klas Beša 935 36 Beša 125 IČO:311038552250 Eur
162/2019/001služby "Periskop pre riaditeľov MŠ prostredníctvom online informačného portálu"Periskop s.r.o. - člen Komensky Group, Park mládeže 630/1, Košice6 Eur
023/2019Dodávka tovarov - ovocia, zeleninyOVD - ovocinárske družstvo Za traťou 1427 941 31 Dvory nad Žitavou IČO: 36558460
112/2019výsadba zeleneIng. Samuel Potančok, SAM-VEDUN-Garden, Malá Baračka 307, Beša, IČO: 454678112107,67 Eur
73/2019Zariadenie ambulancie všeobecného lekáraMudr. Ľubica Boriková4000 Eur
38/2019zber, preprava a zneškodnenie zhodnotenia alebo zneškodnenia vytriedených zložiek komunálnych odpadovWaste transport s.r.o., Kukučínova 8, Bratislava Eur
5Dodatok č.5 k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č.100 039Tekovská ekologická s.r.o. 935 33 Nový Tekov č.133 IČO: 34131451
1Dodatok k zmluve č. 174/2018Ján Lešták TEZAR 935 03 Bátovce 269 IČO: 17574269609,89 Eur
195/2018Stavebné úpravy soc. zariadení v kultúrnom dome bešaJán Krčmár 941 49 Bardoňovo 276 IČO: 503515324469,13 Eur
3/2018/004Finančná dotáciaTelovýchovná jednota KLAS Beša občianske združenie Beša č. 125 935 36 Beša IČO: 311038551750 Eur
174/2018Rekonštrukcia kotolne a rozvod plynu v budove ZŠ a MŠ BešaJán Lešták - TEZAR 935 03 Bátovce 269 IČO:1757426923386,4 Eur
154/2018Vybudovanie spevnených plôch pri zdravotnom strediskuElim - Stav, s.r.o. Miloš Lantai 935 36 Bardoňovo 193 IČO: 510783508673,49 Eur
023/2018Dodávka tovarov - ovocia, zeleninyOVD - ovocinárske družstvo Za traťou 1427 941 31 Dvory nad Žitavou
180642/2018vykonávanie služiebITAK, s.r.o. Baštová 38 945 01 Komárno IČO: 3652348824 Eur
145/2018Stavebné práceIng.Ivan Zrubec - Rodis Nitra Sokolovská 20, 934 01 Levice IČO: 342805457536 Eur
2/2018Bezpečnostnotechnické službySF Solutions s.r.o. 94149 Bardoňovo 192 IČO: 51192047110 Eur
4Dodatok č.4 k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č.100 0396Tekovská ekologická s.r.o. 935 33 Nový Tekov č.133 IČO: 34131451
2212018Zámena pozemkov
2212018Zámena pozemkov1/ OBEC BEŠA, IČO: 00306789, so sídlom 935 36 Beša č. 306 v zastúpení Miroslav ČERNÁK, starosta obce na jednej strane a 2/ Tibor SZABÓ r. Szabó, nar. / , bytom 935 36 Beša 3/ Tímea ČERNÁK r. Szabóová, / , bytom 935 36 Beša 4/ Csilla HITKOVÁ r. Szabóová, nar. / , bytom 903 01 Senec na strane druhej uzavierajú v súlade s ustanovením § 611 Obč. zákonníka túto zámennú zmluvu :
2212018Predaj pozemkovpredávajúci: OBEC BEŠA, IČO: 00306789, so sídlom 935 36 Beša č. 306 v zastúpení Miroslav ČERNÁK, starosta obce na jednej strane a kupujúci : 1/ Tibor SZABÓ r. Szabó, / , bytom 935 36 Beša 2/ Tímea ČERNÁK r. Szabóová, / , bytom 935 36 Beša 3/ Csilla HITKOVÁ r. Szabóová, / , bytom 903 01 Senec na strane druhej uzavierajú v súlade s ustanovením § 588 a nasl. obč. zákonníka túto kúpnopredajnú zmluvu : 365,72 Eur
340/2017Nájomná zmluvaHelena Havlíková188 EUR
338/2017Nájomná zmluvaEnikő Kotorová188 Eur
341/2017Nájomná zmluvaTatiana Vadkertiová188 EUR
343/2017Nájomná zmluvaMária Ladányiová188 EUR
345/2017Nájomná zmluvaJaroslav Kováč188 EUR
344/2017Nájomná zmluvaMartin Kosár188 EUR
339/2017Nájomná zmluvaŠtefan Géczi Tóth188 Eur
342/2017Nájomná zmluvaAdriana Füriová188 EUR
14/2017práce pri výstavbe diela "Revitalizácia obce Beša"Baumann Nitra, s.r.o., Šenkovská 189, 951 36 Lehota123579 Eur
268/2017Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020, manažment procesu verejného obstarávania, externý manažmentPROUNION, a.s., Piaristická2, 94901 Nitra, IČO: 455971032350 Eur
2382017Poskytovanie služieb BOZPIng. Stanislav Petráš 941 47 Radava 71 IČO: 4499357950 Eur
247/2017Uskutočnenie stavebných prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby "Budova zdravotného strediska-rekonštrukcia"Ing.Ivan Zrubec - Rodis Nitra, Sokolovská 20, Levice, IČO: 3428054533300 Eur
181/2017Dodanie rastlinného a ostatného materiáluIng. Samuel Potančok SAM-VEDUN-Garden Adresa: Malá Baračka 307 935 36 Beša IČO: 45467811 2984 €
152/2017Zmluva o dielo - výmena okienRóbert Varga - ROBPLAST Levická 117, 935 34 Veľký Ďur IČO: 4177212114854 Eur
17/15/50J/20Dohoda poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanostiÚrad práce sociálnych vecí a rodiny v Leviciach Ľudovíta Štúra 53 934 03 Levice IČO: 30794536 DIČ: 2021777780 4226,58 Eur
14/3/2017Zmluva o bežnom účtePrima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11 01000 Žilina IČO: 31575951 0 Eur
106/2017Zmluva o poskytnutí finančnej pomoci-výťažok z charitatívneho fašiangového plesu, uzavretá podľa §3 ods. 4 zákona č.369/1990Helena Havlíková933,99 Eur
101/2017Zmluva o poskytnutí finančnej pomoci uzavretá podľa §3 ods. 4 zákona č.369/1990Helena Havlíková1000 Eur
20/2017/001Dotácia Telovýchovná jednota KLAS Beša 935 36 Beša 125 IČO: 31103855 1750 Eur
12 12 2016Rekonštrukcia vnútorných miestností v budove OÚJán Kováč - J.K. Kostolná 134/14 935 31 Horná Seč IČO: 417737561769 Eur
21.11.2016Výsadba zeleneIng. Kvetoslava Dinis Mäsiarová Kaliančiakovo 88, Levice 934 01 IČO: 417757322098,65 €
21.11.2016Výsadba zeleneIng. Kvetoslava Dinis Mäsiarová Kaliančiakovo 88, Levice 934 01 IČO: 417757322734,2 €
23/9/2016rekonštrukcia chodníkovVladimír Mikulík 951 34 Báb 50 IČO : 482629783289 Eur
12 5 2016Revitalizácia obce BešaBenstav s.r.o. Haanova22/a Bratislava 851 01 IČO:34 139 88557573,3 Eur
SZH 1213201502ENVI-PAK, a.s. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava IČO: 35858010
76/2016DotáciaTelovýchovná jednota KLAS Beša 935 36 Beša 125 IČO: 311038552000 Eur
372/2015Zmluva o dielo - výmena okienDewind Plast s.r.o. 941 41 Bešeňov 399 IČO: 46 162 7805950 Eur
10112015Zmluva o dielo - spracovanie projektovej dokumentáciePORTIK, spol. s r.o. Trnavská cesta 102 821 01 Bratislava IČO: 17 333 1131950 Eur
č.SE15nef-008Nefinančný dar, energetický auditNadácia Pontis Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2 IČO: 31784828
3092015Porealizačná finančná zábezpekaVenron, s.r.o. Fraňa Mojtu 1 949 01 Nitra22880,4 Eur
30.9.2015Zmluva o vykonaní prác - auditInteraudit Levice Záhradná 4 934 80 Levice900 Eur
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuPôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12 815 26 Bratislava 120717 EUR
1Dodatok k zmluveMiloš Lantai 941 49 Bardoňovo 1930
23/7/2015Zmluva o dielo - kamerový systémVenron s.r.o. Fraňa Mojtu 1 Nitra22880,4 Eur
27/7/2015Externý manažment projektuProunion a.s Piaristická 2 949 01 Nitra1700 Eur
1428/2015Zmluva o budúcej zmluveNitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 949 01 Nitra
Z 201511978 ZZmluva o dielo - ležadlá pre potreby MŠBaribal s.r.o. Kežmarská cesta 2134/21 05 401 Levoča1100 Eur
xX 0
867Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkovPoľnohospodárske družstvo Beša135,87 €
5.5.2015Zmluva o dieloGeosense SK s.r.o.400 €
22.4.2015Poskytnutie služiebPROUNION, a.s. 500 €
7.4.2015Zmluva o dielo- bytovka ZSRóbert Varga- ROBPLAST1160 €
7.4.2015Zmluva o dielo- bytovka školaRóbert Varga- ROBPLAST5300 €
26.2.2015Zmluva o dielo- chodník KulatovMiloš Lantai23972 €
23/018/14Zmluva o termínovanom úverePrima banka Slovensko, a.s.24500 €