Daň z nehnuteľností

                                     
Obec Beša vyberá daň z nehnuteľností na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpad...

Daň za psa

Obec Beša vyberá daň za psa na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Základné náležitosti a podmienky určovania a vyberania dane za psa určuje Všeobecne...

Daň za ubytovanie

Obec Beša  vyberá daň za ubytovanie na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Základné náležitosti a podmienky určovania a vyberania dane za psa ur...

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Fyzické osoby Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti ( prihlásenie sa k trvalému, prechodnému pobytu, narodenie dieťaťa, nadobudnutie nehnuteľnosti po zapísaní do katastr...