Daň z nehnuteľností

                                     
Obec Beša vyberá daň z nehnuteľností na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Základné náležitosti a podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností v katastrálnom území Beša,  predovšetkým sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti oslobodenie a zníženie dane určuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Beša č. 3/2019 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Beša na kalendárny rok 2020.

Potrebné doklady:

- vyplnené tlačivo daňového  priznania k dani z nehnuteľností

Tlačivá: vzory tlačív, ktoré ustanovilo MF SR:
Súbory na stiahnutie