Záverečný účet obce za rok 2017

Záverečný účet obce za rok 2017

Individuálna výročná správa za rok 2017

Individuálna výročná správa za rok 2017

Poznámky k 31.12.2017

Poznámky k 31.12.2017

Súvaha k 31.12.2017

Súvaha k 31.12.2017

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2017

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2017

Plnenie rozpočtu k 31.12.2017

Plnenie rozpočtu k 31.12.2017

Individuálna výročná správa za rok 2016

Individuálna výročná správa za rok 2016

Záverečný účet obce za rok 2016

Záverečný účet obce za rok 2016

Poznámky k 31.12.2016

Poznámky k 31.12.2016

Súvaha k 31.12.2016

Súvaha k 31.12.2016

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2016

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2016

Výročná správa za rok 2015

Záverečný účet obce za rok 2015

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2015

Súvaha k 31.12.2015

Výkaz o plnení rozpočtu k 31.12.2015

Výročná správa za rok 2014

Záverečný účet obce za rok 2014

Výkaz o plnení rozpočtu k 31.12.2014

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014

Súvaha k 31.12.2014

Upozornenie

Účtovné závierky do roku 2013 sú zverejnené na stránke:
http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/3917