Voľba poštou voličom, ktorý má
trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej
územiaVolič, ktorý

má trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky

a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
,

môže požiadať o voľbu poštou a tov listinnej forme  tak,aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na
adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j.
najneskôr 10.1.2020): Obec Beša, Beša č.
306, 935 36, Slovenská republikaNa žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa
neprihliada.elektronicky
(e-mailom) tak,aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na
elektronickú (e-mailovú) adresu, ktorú obec zverejnila na svojom webovom sídle
alebo na úradnej tabuli obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j.
najneskôr 10.1.2020): obecbesa@stonline.skNa žiadosť doručenú po ustanovenej lehote
sa neprihliada.
Voličovi, ktorý pri
elektronickej komunikácii využil sprostredkovateľský portál, odporúčame
overiť si doručenie svojej žiadosti o voľbu poštou priamo na príslušnom
obecnom úrade.
Žiadosť o voľbu poštou [vzor žiadosti
o voľbu poštou
(DOCX, 21 kB)] musí obsahovať údaje o voličovi-  meno a priezvisko,-  rodné číslo,-  adresu trvalého pobytu v Slovenskej
republike,-  adresu miesta pobytu v cudzine.Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec
zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o
voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine-  obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky
obce,-  hlasovacie lístky,-  návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU -
ELECTION BY MAIL
“ a vypísanou adresou
sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa),-  poučenie o spôsobe hlasovania.HlasovanieVybrať jeden hlasovací lístok ....Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu
subjektu chce volič odovzdať svoj hlas, vyberie zo sady hlasovacích lístkov
jeden konkrétny hlasovací lístok, ktorý môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky
opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a túto zalepí.Prednostný hlas ....Ak sa volič rozhodne dať niektorému
z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku prednostný hlas, zakrúžkuje
poradové číslo uvedené pred menom kandidáta. Prednostný hlas môže dať volič
najviac štyrom kandidátom. Ak volič zakrúžkuje vyšší počet poradových čísiel
ako štyri, na prednostné hlasy sa pri zisťovaní výsledkov hlasovania nebude
prihliadať, ale hlasovací lístok sa započíta v prospech kandidujúceho
subjektu. Po úprave hlasovacieho lístka vloží volič hlasovací lístok do obálky
opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a túto zalepí.Odoslať návratnú obálku ....Zalepenú obálku volič vloží do návratnej
obálky označenej heslom „
VOĽBA POŠTOU -
ELECTION BY MAIL
“, musí byť na nej uvedená adresa sídla
obecného úradu obce ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa.Návratnú obálku odošle poštou. Výdavky
spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.Do výsledku hlasovania sa započítavajú
hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča
najneskôr
v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28.2.2020). Súbory na stiahnutie